Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning av landstinget. Problem att hinna med dessa fanns redan före den stora flyktingströmmen 2015 och vid de hälsoundersökningar som då gjordes saknades ofta frågor om psykisk ohälsa. Mellan 20 och 30 procent av de asylsökande beräknas lida av psykisk ohälsa, enligt en ny rapport från SKL.  

Rapporten, »Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända«, redovisar resultatet av kunskapslyftet, som bland annat skulle öka möjligheterna att identifiera psykisk ohälsa i samband med hälsoundersökningar och säkra att personal som möter asylsökande har kunskap om till exempel migrationsstress och bemötande. Det fanns ett stort behov av ökad kunskap och genom arbetssättet att utbilda utbildare, som sedan sprider kunskapen lokalt, har man kunnat nå många.

»Kunskapen om psykisk hälsa och vad som påverkar den behöver finnas hos alla som arbetar med de som är asylsökande och nyanlända oavsett i vilken roll man möter dem«, står det i rapporten.

Programmet har också samlat exempel på metoder och arbetssätt i en verktygsbank på webben, som finns tillgänglig för personal som möter asylsökande och nyanlända, chefer och beslutsfattare.

Samtliga landsting deltog i programmet. Utbildningarna startade i juni 2016. Fram till och med februari i år utbildades 1 286 personer nationellt och de spred sedan kunskaperna vidare lokalt till ytterligare 4 957 personer, enligt rapporten.

Utbildningarna fortsätter nu, minst 8 800 personer kommer att genomgå utbildning i år.

De ämnen som tas upp under utbildningarna är till exempel hälsoinformation, hälsostöd, hälsoundersökningar, migration och psykisk hälsa, för primärvård, elevhälsa och specialistvård samt insatser vid trauma. 

Stressfaktorer under flykt

Före flykten: Faktorer som orsakar flykten, till exempel våld och oroligheter, krig och förföljelser.

Under flykten: Materiella och personliga förluster, traumatiska upplevelser, övergrepp.

Efter flykten: Ansvar att leva upp till egna och familjens förväntningar, att leva med saknad och ensamhet. Utsatthet för våld och hot. Väntan på asylbeslut. Social och ekonomisk press.

År 2015 ansökte 163 000 personer om asyl i Sverige, vilket var en fördubbling jämfört med året innan som hade 81 000 asylsökande.