Besluten om vitesförelägganden gäller Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sollefteå sjukhus och vuxenpsykiatrin i Lund.

I Sollefteå handlar det om situationen för första linjens chefer. Vitet är totalt 80 000 kronor, men delar av summan är kopplad till olika krav på åtgärder. Vid en inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde för ett år sedan framkom det att första linjens chefer tycker att målen i verksamheten är oklara, att arbetsbelastningen är för hög, att det är otydligt vilka arbetsuppgifter de har och att de utför allt fler arbetsuppgifter som inte ingick i rollen tidigare. Cheferna jobbade ständigt över, de jobbade under lunchen, på kvällar och helger och upplevde att gränsen mellan arbetstid och ledig tid suddades ut.

Ett av kraven som Arbetsmiljöverket nu ställer är att mål, riktlinjer och ansvar ska tydliggöras för första linjens chefer på Sollefteå sjukhus. De ska veta vilket uppdrag och vilka arbetsuppgifter de har, vilket stöd som finns och vilka mål verksamheten har.

Arbetsgivaren ska också undersöka vilka risker som finns för att första linjens chefer ska drabbas av stressrelaterad ohälsa eller olycksfall på jobbet, och dokumentera åtgärderna i en handlingsplan. Arbetsgivaren ska skriva ned i vilken ordning som första linjens chefer ska prioritera arbetsuppgifterna, det ska finnas skriftliga rutiner för att motverka ohälsosam arbetsbelastning, första linjens chefer ska regelbundet få träffa sina närmaste chefer för att få stöd i sitt arbete och skyddsombuden och berörda arbetstagare ska få möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå har beslutet om vitesföreläggande fattats av delvis andra orsaker – även om det även här handlar om hög arbetsbelastning och oklarheter kring vad som ska prioriteras när tiden inte räcker till.

Norrlands universitetssjukhus riskerar att få betala 50 000 kronor. Bakgrunden är att arbetsbelastningen har varit hög under en längre tid på affektivmottagningen och ångestmottagningen som tillhör sjukhusets psykiatriska klinik, något både chefer och skyddsombud är överens om. Sjukfrånvaron har stigit och två arbetstagare är långtidssjukskrivna på grund av stress och hög arbetsbelastning. De anställda upplever att de inte hinner med arbetet.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ser till att personalen får reda på hur de ska prioritera sina arbetsuppgifter när arbetstiden inte räcker till. Krav ställs också på att cheferna får bättre kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala rör vitesföreläggandet, som uppgår till 100 000 kronor, läkarnas arbetsmiljö på den barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Kliniken kämpar med bemanningsproblem och ett ökat patienttryck. Flera organisationsförändringar och en stor omsättning bland cheferna har också försämrat läkarnas arbetsmiljö. Dessutom har patienterna ofta ett större och mer komplext behov än för några år sedan. Vid Arbetsmiljöverkets inspektion hade kliniken nyligen haft nio inneliggande patienter på de sex platserna. Läkarna har svårt att ta lunchrast eftersom de måste vara tillgängliga om akuta frågor dyker upp och har långa bakjourpass på grund av underbemanningen.

Arbetsgivaren har redan vidtagit en del åtgärder, men Arbetsmiljöverket anser att en undersökning av de organisatoriska och sociala arbetsförhållandena på kliniken måste göras. Undersökningen ska omfatta samtliga läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin och granska kraven i arbetet, om resurserna är anpassade till kraven, om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa och om det finns starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Utifrån undersökningen ska en riskbedömning och en handlingsplan tas fram före 31 maj.

Även vuxenpsykiatrin i Lund hotas av vite. Här handlar det om problem med inomhusmiljön som uppkommit sedan de cirka 500 anställda och patienterna flyttade till nyrenoverade lokaler år 2013.

Medarbetare har fått besvär med luftvägar, slemhinnor, ögon, näsa och hud. En del har utvecklat astma och många är trötta. Några har omplacerats på grund av problemen. Sedan inflyttningen har 22 tillbudsanmälningar gjorts, men Arbetsmiljöverket misstänker att alla klagomål inte har rapporterats och att ännu fler kan ha drabbats.

Vid inspektionen upptäckte Arbetsmiljöverket bland annat en lukt av kemikalier som enligt rapporten tyder på att föroreningar inte har luftats ut ordentligt från en del nya material i den nyrenoverade byggnaden.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren agerar med kraft för att lösa problemen och tar fram en handlingsplan före 26 maj. Annars riskerar de att få betala 100 000 kronor.