Det blev som väntat Sylfs vice ordförande Jonas Ålebring som övertog ordförandeklubban efter Emma Spak, som suttit fem år på posten. Jonas Ålebring är 33 år och arbetar som ST-läkare inom anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus i Lund. Han har suttit i föreningens nationella styrelse i fyra år, varav två år som förste vice ordförande.

Bland hans hjärtefrågor finns läkarutbildningen, arbetsmiljö och lika rättigheter.

– Vägen från läkarexamen till specialist måste vara sammanhållen och av hög kvalitet, säger Jonas Ålebring.

Han tror att utbildningsfrågan kommer att bli en av Sylfs viktigaste. Föreningen vill se att förslaget om en ny läkarutbildning på sex år följt av ett introduktionsår i stället för AT, blir verklighet.

– SYLF har arbetat med denna fråga i många år. Utmaningen är att nu se till att förändringen verkligen kommer till stånd.

Till det hör frågan om vikariat i väntan på en AT-plats. I dag är det snarare regel än undantag.

– Vi behöver se till att det inte finns flaskhalsar. Det är ju meningen att man ska börja AT när man är klar med examen. Så är det inte i dag, säger Jonas Ålebring.

Andra frågor som är viktiga för honom är löneskillnader mellan kvinnor och män och arbetsmiljön. Han nämner bland annat Sacos beräkningar som visar att en manlig läkare i snitt får en livslön som är 700 000 kronor högre än en kvinna, och att den psykiska ohälsan bland kvinnliga läkare ökar med bland annat utmattningssyndrom som följd. Det är något Sylf också ser bland underläkare.

– Belastningen har ökat ute i verksamheterna och bemanningen har inte följt efter. Man ska inte behöva riskera sin egen hälsa för att ta hand om sina patienter, säger Jonas Ålebring.