Det är svårt att hitta vikarier som är legitimerade läkare, och jourerna under sommaren blir svårlösta om inte kliniken kan använda underläkare som är jour i hemmet med samma grad av beredskap som bakjouren. Egna läkare bemannar bakjourerna, men för att ge de ordinarie läkarna bästa möjlighet till vila är underläkare en lösning, enligt skrivelsen från en klinikchef vid Västerbottens läns landsting till IVO.

IVO hänvisar till ett principbeslut att läkare med vikariatsförordnande på akutmottagningar inte får arbeta självständigt utan legitimerad läkare på plats. Möjligheten att konsultera en legitimerad läkare per telefon är inte tillräcklig, eftersom läkare med vikariatsförordnande inte kan förväntas att korrekt kunna rapportera akut sjuka patienter. Den legitimerade läkaren är ansvarig för vården och behandlingen och det innebär att denne inte kan befinna sig i hemmet.

Kompetensstöd vid bedömning är inte heller tillräckligt eller liktydigt med att ansvara för patientens vård och behandling – en läkare med vikariatsförordnande varken kan eller ska avgöra om han eller hon behöver stöd i bedömningen, skriver IVO.

Västerbottens läns landsting ålades i ett IVO-beslut från december 2015 att säkerställa att läkare med vikariatsförordnande inte arbetar självständigt på akutmottagningarna utan tillgång till legitimerad läkare på plats som ansvarar för patientens vård och behandling. Landstinget vidtog då flera åtgärder, som IVO bedömde vara tillräckliga.

På några mottagningar gällde dock att legitimerade läkare vid andra avdelningar skulle ansvara för att ge kompetensstöd till underläkare vid bedömning och handläggning av patienter. Detta ansåg inte IVO vara tillräckligt och ålade landstinget i ett beslut från juni 2016 att arbeta vidare för att säkerställa att legitimerad läkare finns på plats på akutmottagningarna för att ansvara för vård och behandling av patienter.

Läs mer:

Sju av tolv granskade akutmottagningar uppfyller inte IVO-krav