Läkarna på Vårdcentralen Rud i Karlstad upplevde en hög arbetsbelastning och otydliga riktlinjer för vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras bort när tiden inte räcker till. Det gjorde att huvudskyddsombudet i Värmlands läkarförening, Elisabet Rimeika, anmälde landstinget till Arbetsmiljöverket med krav på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

I anmälan framgick att den ansträngda situationen pågått under lång tid, vilket lett till att flera läkare slutat och att de kvarvarande läkarna gått ner i arbetstid för att klara arbetsbelastningen. Dessutom fungerade kommunikationen med verksamhetschefen dåligt. Enligt Elisabet Rimeika ville verksamhetschefen bland annat inte träffa läkargruppen enskilt för att diskutera deras specifika problem.

– Jag är besviken över att den tidigare verksamhetschefen inte kunde ta sig tid att följa med i en läkares arbetsdag för att få en förståelse för hur läkarnas arbetssituation ser ut. Det är svårt om man inte följt med och sett hur det är. Det hade nog lett till att läkarna hade upplevt sig lyssnade på, säger Elisabet Rimeika.

Landstinget menade å sin sida att flera åtgärder har och ska vidtas för att förbättra arbetsmiljön. Bland annat arbetar man med att rekrytera läkare till vårdcentralen, införa nya rutiner och ett mer teambaserat arbetssätt. Dessutom har en ny verksamhetschef och enhetschef tillsatts, och landstinget framhåller att flera arbetsplatsträffar har genomförts.

Elisabet Rimeika välkomnar att Arbetsmiljöverket nu beslutat i frågan, men menar samtidigt att situationen hittills inte har blivit bättre trots nya chefer och arbetssätt.

– Arbetsgivaren vill att man ska arbeta i grupp och team och vill inte sitta ner med läkargruppen. De vill liksom inte ta till sig läkarnas specifika problematik och synpunkter. Det är som att de hela tiden värjer sig mot det, säger hon.

– Problemen har eskalerat sista halvåret på grund av att läkarna upplever att ledningen inte riktigt vill lyssna, utan är bestämd med att man ska göra det i team med alla professioner. Det har inte blivit bättre och läkarflykten har fortsatt.

Arbetsmiljöverket ser förvisso positivt på att landstinget avser att vidta åtgärder, men menar samtidigt att dessa inte är genomförda ännu. Därför har myndigheten nu beslutat om ett föreläggande. Det innebär att landstinget ska se till att läkarna vid vårdcentralen senast den 15 juni känner till vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vad som ska prioriteras när tiden inte räcker till samt vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd i arbetet.

Dessutom ska landstinget se till att resurserna anpassas så att arbetsbelastningen inte innebär risker för ohälsa.

Om föreläggandet från Arbetsmiljöverket inte följs måste landstinget betala 100 000 kronor i vite.

Tror du att Arbetsmiljöverkets föreläggande kommer att förbättra situationen på vårdcentralen?

– Ja, jag får ju hoppas det. Jag kan inte säga något annat, säger Elisabet Rimeika.