I stället för separata monografier för varje enskilt läkemedel publicerar myndigheten en översikt med kortare sammanfattningar av monografier, så kallade minimonografier. Det ska göra området mer överskådligt för den som vill få en totalbild. Översikten beskriver läkemedel godkända för behandling av avancerad lungcancer sedan 2014 och är indelad i fem grupper:

  • Kemoterapi
  • Angiogeneshämmare
  • Läkemedel med EGFR (epidermal growth factor receptor) som målstruktur
  • Läkemedel riktade mot sensitiserade eller konstitutivt aktiverade kinaser
  • ”Toleransbrytande antikroppar” (immune checkpoint inhibitors)

Sammanfattningarna innehåller effekt och säkerhet, en diskussion och Läkemedelsverkets värdering. För den som sedan vill ha djupare information om ett läkemedel finns länkar till varje European assessment report, EPAR.

Andra områden som Läkemedelsverket tycker är intressanta för översikter i framtiden är exempelvis tumörsjukdomar i mag-tarmkanalen.

Du kan läsa Läkemedelsverkets översikt här.