I omorganisationen, som inleddes för två år sedan, har patienter flyttats från en numer stängd geriatrisk avdelning till ortopedkliniken. Inför förändringen gjordes en riskbedömning där arbetsmiljön belystes och förslag på åtgärder gavs. Men under omorganisationen missades de åtgärderna, menar skyddsombudet, vilket försämrat arbetsmiljösituationen för ortopedläkarna.

I bedömningen inför förändringen stod bland annat att det fanns risk för den psykosociala arbetsmiljön på grund av utfallet av nyrekryteringar, att personalen skulle känna »en osäkerhet med patienterna«, och att förändringarna skulle innebära en ökad arbetsbelastning.

Skyddsombudet gjorde en 6:6a-anmälan till arbetsgivaren. Ombudet blev dock inte nöjt med svaret och har därför vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande.