SBU har sammanfattat två systematiska översikter från organisationen Cochrane collaboration. Översikterna, liksom SBU, bedömer det vetenskapliga underlaget som begränsat. Men de visar ändå att ketamin kan vara effektivt som engångsinjektion vid behandling av svår och medelsvår depression. Det kan vara av vikt då en fjärdedel av patienterna med svår depression inte svarar på traditionell behandling.

Den ena översikten omfattade mindre randomiserade studier på sammanlagt nästan 260 personer. Den visade att en intravenös engångsinjektion kan ha en snabb antidepressiv effekt efter 24 timmar hos patienter med medelsvår, svår eller behandlingsresistent depression, och att effekten kan vara upp till en vecka. Det gällde både för monoterapi och tilläggsbehandling.

Jämfört med andra behandlingar visade ketamin vissa styrkor. Det hade bättre antidepressiv effekt än midazolam i upp till en vecka, likvärdig effekt jämfört med thiopental, och bättre effekt än elektrokonvulsiv behandling (ECT) i upp till 72 timmar.

Den andra översikten bygger på ett ännu mindre underlag, bara två studier med totalt 33 patienter. Den visade också på en antidepressiv effekt inom 24 timmar, men inte på någon långvarig effekt.

Både studiernas författare och SBU påtalar vikten av mer forskning om upprepade infusioner, och att behandling med ketamin vid bipolär sjukdom saknar tillräckligt vetenskapligt stöd.

Ketamin är inte godkänt för behandling av depression i Sverige. En praxisenkät av SBU visar dock att ketaminbehandling förekommer, om än i mycket liten skala. Sju av nitton landsting använder ketamin vid behandling av depression hos vuxna i antingen mycket liten omfattning eller inom ramen för kliniska studier. Ketamin gavs oftast genom upprepade infusioner, vilket alltså saknar vetenskapligt stöd. Ketamin gavs till exempel till terapiresistenta patienter, där ECT i dag ses som den enda effektiva behandlingen.

SBU:s sammanfattning kan du läsa här.