Fosterantalsreduktion görs i Sverige, både på medicinsk och social grund. Men lagen är inte tydlig, riktlinjer saknas, och professionen har flera gånger vänt sig till myndigheter för guidning. Nu har Smer uttalat sig i dokumentserien Smer kommenterar.

Fosterantalsreduktion är ett ingrepp som kan göras när en kvinna är havande med flera foster. Det innebär att hjärtaktiviteten avslutas hos ett eller flera foster men inte alla. Det kallas också fetocid eller partiell abort.

Smer utgår från den gravida kvinnans självbestämmande och anser att icke selektiv fosterantalsreduktion bör likställas vanlig abort. Kvinnan ska, efter konsultation, själv ska få bestämma om det fram till utgången av artonde graviditetsveckan.

Selektiv reduktion, där man bestämmer vilket eller vilka foster som ska omfattas av ingreppet, bör förutsätta medicinska skäl, men där även sociala skäl kan vägas in. Medicinska skäl skulle kunna vara fostervattensprov som visar på allvarliga sjukdomstillstånd eller kromosomavvikelse.

Det har rått viss oklarhet och Smer ser helst att fosterantalsreduktion reglerades i abortlagen. Den nuvarande lagen och dess förarbeten tar inte upp frågan om fosterantalsreduktion. Socialstyrelsen har tidigare kommit fram till att det juridiska läget är oklart och att abortlagen inte kan ses som tillämplig då den syftar till fall där graviditeten avbryts.

Smer anser att utifrån en tolkning av lagens ändamål ska kvinnan även få välja att ta bort ett foster men behålla ett annat. Det är svårt att medge fri abort för ett foster och samtidigt kräva samhällets kontroll över icke selektiv fosterreduktion.

Smer påpekar dock att selektiv fosterantalsreduktion skulle kunna vara ett steg i riktningen »designat föräldraskap« där föräldrar väljer att behålla »rätt« barn, men inte andra. Därför bör selektiv fosterantalsreduktion inte göras utan förbehåll.

Smer har även tittat på vilka tolkningar som gjorts i grannländerna Danmark och Norge. I Danmark får den gravida kvinnan inte själv bestämma om hon vill reducera antalet foster inom abortgränsen, vilken är vecka 12, utan att vissa krav är uppfyllda. En kvinna gravid med tre foster eller fler, kan få reduktion utfört om ingreppet väsentligt kan minska risken för påverkan på hennes välmående eller fostrens hälsa och överlevnad.

Dock råder en oenighet i Danmark. Nio medlemmar i det danska etikrådet tycker att fosterantalsreduktion endast ska få göras av medicinska skäl. Åtta medlemmar i rådet tycker däremot att kvinnan ska få bestämma på samma villkor som vanlig abort. 

Läs mer:
Smer kommenterar »Reduktion av antalet foster«