Läkaren och utredaren Göran Stiernstedt har efter ett par tunga nationella uppdrag satt tänderna i Stockholmssjukvården på uppdrag av Socialdemokraterna. Kort och gott var hans uppgift att applicera sin utredning »Effektiv vård« på vården i Stockholms läns landsting.

I en delrapport som släpptes i somras pekade han ut fragmentiseringen som ett huvudproblem. I dag, måndag, presenterades slutrapporten »Mest resurser – bäst sjukvård?« som ger en rad förslag för att förbättra sjukvården, på kort och lång sikt.

Stockholm har egentligen ett guldläge, påminner Göran Stiernstedt: Bra skatteunderlag, en ung befolkning, korta avstånd, god tillväxt, nära tillgång till medicinsk forskning och bättre folkhälsa och tillgänglighet än genomsnittet för riket. Samtidigt konsumerar Stockholmarna mest vård, sjukvårdssystemet är fragmentiserat och fungerar mycket dåligt sett ur ett helhetsperspektiv.

– Det finns inga incitament för att samverka i dag, säger Göran Stiernstedt som anser att landstinget måste skapa ett mer sammanhållet system.

Primärvården ska vara navet och måste få mer resurser för att kunna ta ett helhetsansvar för patienten och koordinera vårdinsatserna. »Jag skulle vilja att vården i allt större utsträckning karakteriseras av att PV har ansvaret och ibland »lånar ut« patienten till den specialiserade vården och att patienten efter en specialistinsats återvänder till PV«, skriver Göran Stiernstedt i rapporten.

– Det ska vara otroligt lätt att få kontakt med primärvården och det är primärvården som ska vägleda en i sjukvårdssystemet. Det är svårt att orientera sig i dagens subspecialiserade vård. Då ska primärvården stå för tryggheten, säger han.

Primärvården ska ha dygnet-runt ansvar, närakuterna bör ingå i primärvårdsuppdraget och remisskrav bör på sikt införas till sjukhusens akutmottagningar. Göran Stiernstedt vill även återinföra en sorts områdesansvar och lägga mer fokus på förebyggande arbete.

Liksom i utredningen »Effektiv vård« pekas kontinuitet ut som viktigt. Vårdval inom primärvården ska alltid omfatta möjlighet att välja en patientansvarig läkare och Göran Stiernstedt tycker även att landstinget ska överväga att ha kontinuitet som en komponent i ersättningsystemen.

Han tycker även att landstinget bör sträva efter att nå en beläggningsgrad på kliniknivå på 85–90 procent till 2025 och uppmanar landstinget att ta fram konkreta exempel på »innovativa schemalösningar för samtliga personalkategorier«. Samtidigt inskärper han att arbete på obekväm tid och inom tung sluten vård måste löna sig och nämner bland annat tvåskift och arbetstidsförkortning med bibehållen lön som alternativ.

– Man måste utmana dagens sätt att planera, arbeta och belöna.

Göran Stiernstedt påpekar att han har utgått från hur sjukvården i Stockholm ser ut i sin analys – med en hög grad av privatisering och en mängd vårdval – och säger att han inte vill riva ner det befintliga systemet.

Men beträffande vårdvalen är han tydlig. I dag finns 32 vårdval, och det är enligt Göran Stiernstedt för många.

– Stoppa upp och fundera på om vi uppnått vad vi vill med vårdvalen. Jag tror inte det nämligen. Det finns ett motsatsförhållande mellan väldigt många val och effektivitet.

När det gäller privatisering av sjukhus, tycker han att det vore bättre att i stället låta en entreprenör ansvara för all sjukvård inom ett avgränsat geografiskt område i Stockholm (inklusive ett akutsjukhus). Han nämner Södertälje, Norrtälje eller Kungsholmen, där det privata S:t Görans sjukhus redan finns, som möjliga piloter.

De äldre lyfts fram som en nyckelgrupp i rapporten. Här föreslår Göran Stiernstedt ett nytt vårdval – men inte ett vårdval för geriatrik, utan ett sammanhållet gemensamt vårdval för kommun och landsting där basal hemsjukvård, avancerad sjukvård i hemmet, hemtjänst och geriatrik ingår.

– Ett vårdval i geriatrik tror jag definitivt hade lett till mer fragmentisering. För då väljer man ut ett val för en insats i ett oerhört komplext system som vården av de äldre innebär.

Enligt oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) dröjer det till i höst innan Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting avslöjar vilka av Göran Stiernstedts förslag som man tänker gå till val på.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tycker att det är glädjande att behovet av att stärka primärvården fått ett så tydligt fokus i utredningen.

– Skulle vi åstadkomma det som rapporten föreslår om primärvården har vi löst mycket i svensk sjukvård, säger hon och påminner om att det inte är något som görs i ett nafs.

– Det är en lång resa. Vi måste ha ett tioårsperspektiv. Man måste våga sätta höga politiska mål när det gäller tillgänglighet, kontinuitet och att stärka primärvården.

Alliansen i Stockholms läns landsting skriver i ett pressmeddelande att Göran Stiernstedts rapport bekräftar flera av förslagen som man nyligen har lagt fram, bland annat att primärvården ska byggas ut och att alla patienter ska erbjudas en namngiven fast läkarkontakt. 

Läs mer:

Hoppet om en primärvårdsreform växer

Sverige måste ställa om mot mer primärvård

Göran Stiernstedts förslag i korthet

 • Signalera tydligt att man långsiktigt tänker satsa på primärvården. För över pengar från den specialiserade vården till vårdcentralerna.
 • Primärvården ska ha dygnet runt-ansvar även för akuta sjukvårdsbehov. På sikt bör remisskrav till sjukhusens akutmottagningar införas.
 • Stopp för ytterligare vårdval. Reducera antalet befintliga vårdval genom att slå ihop en del av dem.
 • Skapa däremot ett gemensamt och sammanhållet vårdval för kommun och landsting – vårdval »Seniorvård« – för sjuka äldre.
 • Rensa bland strategier, handlingsplaner, förenkla ersättningssystemen och skär rejält i den centrala administrationen.
 • Sträva efter 85-90 procents beläggning på klinikerna till 2025.
 • Ställ krav på kontinuitet i alla uppdrag och ersättningssystem.
 • Till alla vårdförslag ska det finnas analys av administrativa konsekvenser, exempelvis vad det innebär i ökad rapporttid.
 • Arbete på obekväm arbetstid och inom tung sjukhusvård måste löna sig. Våga testa nya arbetstidssystem, exempelvis tvåskift med arbetstidsförkortning och bibehållen lön.
 • För ut forskning till primärvården och den kommunala vården.
 • Utred möjligheten att lägga ut ett befolkningsansvar, inklusive drift av ett akutsjukhus, på entreprenad.
 • Utvärdera om 1177 och ambulansdirigeringen ska drivas i egen regi.