SBU har gjort en sammanställning och systematisk granskning av den epidemiologiska forskningen om sambandet mellan att exponeras för vissa kemiska ämnen i arbetet och risken att utveckla hjärtsjukdom, lung–hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

Resultatet visar att det finns tydliga samband. Några exempel är att exponering för kvartsdamm och asbest ökar risken för lung–hjärtsjukdom (cor pulmonale), att exponering för bly, koldisulfid och fenoxisyror med TCDD ökar strokerisken och att ett arbete där asbest och bly förekommer kan ge högt blocktryck. Asbest och fenoxisyror med TCDD är dock förbjudna att använda i dag.

Det saknas underlag att bedöma om det finns några skillnader i sårbarhet för hjärt–kärlsjukdom för kvinnor respektive män som utsätts för de skadliga ämnena.

Lär mer:

SBU:s rappprt: »Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-karlsjukdom – exponering för kemiska ämnen«