– Vi tycker att man förhastat har gått in i sådana förändringar. Man kan inte okritiskt hämta modeller från näringsliv och industri till sjukvården, säger Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren till Läkartidningen.

Värdebaserad vård är ett hett ämne inom vården just nu. Detta inte minst i samband med införandet på Nya Karolinska i Solna, vilket har debatterats med argument både för och emot i Läkartidningen.

Svenska läkaresällskapet pekar på att det inte finns tillräckligt med forskning om värdebaserad vård och att modellen »bryter mot gällande demokratiskt beslutad prioriteringsordning«.

Därför begär Läkaresällskapet i en skrivelse till Rådet för styrning med kunskap, en del av Socialstyrelsen, att en evidensgranskning av modellen ska göras med en genomlysning av värdebaserad vård ur ett vetenskapligt perspektiv.

– Vi ifrågasätter de vetenskapliga grunderna för en sådan organisationsändring, men vi håller frågan öppen. Vi menar att all organisation måste utgå från vårdens kärnvärden och från prioriteringsordningen, säger Stefan Lindgren.

Frågor som Svenska läkaresällskapet vill ha svar på är:

  • Vilket vetenskapligt stöd finns för att värdebaserad vård bidrar till förbättrat resursutnyttjande och bättre vårdresultat jämfört med andra organisationsmodeller?
  • Vilket vetenskapligt underlag finns för att de olika komponenterna i värdebaserad vård har de eftersträvansvärda effekterna?
  • Hur väl kan modellen användas i svenska förhållanden?
  • Är värdebaserad vård förenlig med den prioriteringsetiska plattformen för hälso- och sjukvården som riksdagen antagit?

Läkaresällskapet vill att Rådet för styrning med kunskap utser en myndighet som ska få uppdraget att granska modellen.

Läs också:

Värdebaserad vård: Omstridd metod på frammarsch