Socialstyrelsen har gjort en kartläggning och enkätundersökning av vården efter förlossning, på uppdrag av regeringen. Enkäterna har skickats till landstingen samt andra centrala aktörer i vårdkedjan. Socialstyrelsen har också intervjuat företrädare från Svenska barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi samt intresse- och patientorganisationer.

Resultaten visar brister på flera områden – både vad gäller vården på sjukhusen och efter hemgång – och stora skillnader mellan landstingen. Enligt Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell behöver uppföljningen av kvinnors hälsa efter förlossning bli bättre.

Snittvårdtiden på BB efter vaginal förlossning är två dygn, visar statistik för 2015. Att vårdtiderna är så pass korta får konsekvenser. Enligt enkätundersökningen hinner personalen inte alltid upptäcka symtom som tyder på psykisk ohälsa eller amningsproblem.

Vid tidig hemgång dröjer det inte sällan 1-2 veckor innan mamman får träffa BVC och kan få stöd där. Glappet kan påverka amningen negativt, enligt Socialstyrelsen.

Det dröjer cirka 6-12 veckor innan kvinnorna följs upp av mödrahälsovården, och under den tiden riskeras andra komplikationer att missas. Tidigare studier har visat att 12 procent av alla nyförlösta kvinnor i Stockholm söker vård vid en akutmottagning under de första veckorna efter förlossningen – något som kan tyda på att uppföljningen och tillgängligheten brister, menar Socialstyrelsen.

– Vi har sett att vården är fragmentiserad. Därmed blir det ofta otydligt för kvinnan vart hon ska vända sig om hon får problem med bristningar och stygn, blödningar, infektioner eller psykisk ohälsa, säger Emma Lindgren som är utredare på myndigheten i en kommentar.

Två tredjedelar av sjukhusen har inga skriftliga rutiner för att upptäcka eller ta hand om psykisk ohälsa efter förlossning. Vart femte sjukhus ger heller ingen information till kvinnorna om var de kan få hjälp om de drabbas av en depression.

Andra brister som nämns är att kontinuiteten behöver bli bättre i vårdkedjan. I dag saknar vart tredje sjukhus möjlighet att vårda mamma och barn tillsammans om barnet är för tidigt fött eller sjukt, och kvinnor möter ofta olika barnmorskor före, under och efter graviditeten.

Socialstyrelsen anser att det behövs mer kunskap och utbildning i hela vårdkedjan om psykisk ohälsa och sjukdom i samband med graviditet, om diagnostik, behandling och uppföljning av bristningar i bäckenbotten, amning och bröstkomplikationer i samband med amning. Myndigheten tycker att det behövs nya kunskapsstöd i form av riktlinjer och rekommendationer – särskilt när det gäller psykisk ohälsa.

Socialstyrelsen bedömer även att det behövs organisatoriska förändringar i landstingen eftersom många brister är strukturella. 

Läs hela rapporten »Vård efter förlossning« här.