Turerna kring den aktuella professorn och forskningen rörande syntetiska hornhinnor har varit många. Redan 2016 riktade medicinska fakulteten vid Linköpings universitet kritik mot professorn, vilket gjorde att Vetenskapsrådet drog in anslag i miljonklassen till professorn.

Beslutet överklagades och dessutom begärde universitetet att Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden skulle yttra sig i ärendet. Expertgruppen, som blev klara med sitt yttrande i mars i år, ansåg inte att professorn gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Mot bakgrund av expertgruppens bedömning beslutade Förvaltningsrätten att upphäva Vetenskapsrådets beslut om de indragna anslagen.

Men den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, som fattar slutgiltigt beslut om oredlighet, gick tidigare i april delvis emot Expertgruppens bedömning. Fakulteten friade förvisso forskaren gällande oredlighet avseende oaktsamhet kring dokumentation och följsamhet till regelverk. Däremot ansåg man att det rörde sig om oredlighet när forskaren valde att stå som korresponderande författare till den forskningsstudie som genomförts utan att professorn deltagit eller känt till förhållandena kring den.

Ärendet lämnades därefter till universitetets rektor, som hade att avgöra om det fanns grund för arbetsrättsliga åtgärder mot professorn, som exempelvis varning eller löneavdrag. Rektor har nu beslutat att inte vidta några sådana åtgärder.

– Jag respekterar fakultetsstyrelsens beslut. Det är fakultetsstyrelsens uppgift att bedöma om oredlighet i forskning föreligger eller inte. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv måste det dock vara klarlagt att en tydlig regel överträtts. I detta ärende är det uppenbart att det finns delade meningar om vilket ansvar som följer av olika roller för vetenskapligt författarskap, och att det därför inte finns förutsättningar för att vidta arbetsrättsliga åtgärder, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet, i ett pressmeddelande.

Tidigare artiklar:

Forskare i Linköping fälls för oredlighet – får behålla forskningsanslag ändå

Expertgrupp: Forskning på hornhinnor följde regelverk

Forskare bestrider beslut om indragna anslag

Forskning i Ukraina var inte brott

Forskare kritiseras för oredlighet

Forskargrupp i oredlighetsärendet i Linköping riskerar att få kritik

Transplantationer av syntetiska organ utreds även i Linköping