Många läkemedel som barn behandlas med är utvecklade för vuxna och har inte utvärderats eller anpassats för barn. Det gör att kunskapen om effekt och säkerhet kan vara otillräcklig. Bland annat är säkerhetsmarginalerna vid feldosering snävare när ett barn får läkemedelsbehandling jämfört med en vuxen.

Mot bakgrund av detta har Läkemedelsverket tagit fram ett nytt kunskapsdokument. Det är tänkt att fungera som vägledning för en säkrare ordination och hantering av läkemedel vid barnsjukvård, men också som stöd för att ta fram lokala instruktioner samt för kompetensutveckling.

– Barn är inte små vuxna utan barn skiljer sig från vuxna bland annat avseende förmåga att bryta ned läkemedel i kroppen. Att behandla barn med läkemedel innebär speciella utmaningar och säkerhetsrisker vid både ordination och övrig läkemedelshantering. Stora viktspann i åldersgrupper kan göra det svårt att avgöra om en dos är rimlig, säger Elin Kimland, medicine doktor och projektledare på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Läkemedelsverket lyfter även fram att bristande följsamhet till behandling också är en utmaning, framför allt hos tonåringar. Dessutom saknas ofta kunskap om vilka beredningsformer och styrkor av läkemedel som ska användas för olika åldersgrupper. Ofta måste läkemedel delas i mindre delar eller spädas i flera omgångar för att motsvara önskad dos.

– Behandling av barn med läkemedel behöver därför oftare göras utifrån tillgänglig evidens, klinisk erfarenhet och konsensusbaserade rutiner. Detta ökar behovet av att följa upp det enskilda barnets nytta och eventuella risker med läkemedelsbehandlingen. Det behövs även ökad kunskap om barn och läkemedel på en aggregerad nivå genom forskningsstudier, säger Elin Kimland.

Kunskapsdokumentet, som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i läkemedelsbehandling av barn, finns tillgängligt här.