Med hänvisning till World Medical Association har Sveriges läkarförbund i ett uttalande avrått svenska läkare från att delta vid utvisningar av asylsökande.

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet kritiserade Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och adjungerad ledamot av Svenska läkaresällskapets etikdelegation, uttalandet. Han ifrågasatte om Läkarförbundets hållning i frågan var etiskt försvarbar och menade att uttalandet snarast står i strid med principen om vård på lika villkor, och att om läkare inte deltar i utvisningar kan det leda till att den som utvisas riskerar att inte få vård efter behov.

Nu svarar Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd på kritiken i en uppföljande debattartikel. Hon menar bland annat att Christian Munthes filosofiska resonemang är byggt på missuppfattningar och övertolkningar.

Enligt Elin Karlsson handlar det om att Läkarförbundet avråder läkare från att delta vid utvisningstransporter av asylsökande, och att en läkare som följer med vid en utvisningstransport kan »antas inta en roll som liknar myndighetsutövning.«

»I varje patient–läkarrelation är det alltid av största vikt att läkaren kan respektera patientens autonomi och agera för patientens bästa. Om läkaren är medföljande vid en transport kan det skada förtroendet för läkare, likaså patient–läkarrelationen om ett vårdbehov skulle uppstå. Vidare ska vi läkare inte medverka vid åtgärder mot en patients vilja, utöver de reglerade undantagen som finns kring psykiatrisk tvångsvård«, skriver Elin Karlsson i Svenska Dagbladet.

Dessutom understryker hon att tvångsmedicinering av en patient med exempelvis lugnande medel för att göra en utvisningstransport möjlig inte är förenligt med läkares yrkesetik. Samtidigt menar hon att det är självklart att en läkare ska ge vård när det finns ett vårdbehov, oavsett patientens juridiska status. Hon poängterar också att Sveriges läkarförbund sedan många är en del av »Rätt till vård-initiativet« som verkar för att papperslösa ska få tillgång till vård på lika villkor som övriga invånare.

Läs mer:

Läkarförbundet får kritik för uttalande om utvisningar

Läkarförbundet avråder läkare från att delta vid utvisningar

SLS och Svensk sjuksköterskeförening avråder från tvångsmedicinering