I den ena motionen yrkade styrelsen för Kvinnliga läkares förening på att Läkarförbundet ska arbeta för nolltolerans mot könsdiskriminering på läkares arbetsplatser och skapa en åtgärdsplan mot diskriminering. I sitt svar till föreningen konstaterar förbundsstyrelsen (FS) att förbundet redan verkar i linje med det. Fullmäktige höll med och beslutade att anse dessa yrkanden besvarade. Samtidigt avslog fullmäktige, också i linje med FS, motionens yrkande på att följa upp Sylf:s enkät om upplevd diskriminering hos underläkarkåren med en ny kartläggning – detta yrkande får i stället ställas till Sylf.

I den andra motionen ville Kvinnliga läkares förening bland annat att Läkarförbundet ska initiera en noggrann kartläggning av psykisk ohälsa och sjukskrivningstal och varför det ökar hos framför allt unga kvinnliga läkare. Även detta är i enlighet med det som förbundet redan gör, enligt FS som föreslog att motionen skulle ses som besvarad. Förbundsstyrelsen pekar till exempel på den arbetsmiljöundersökning som genomförts bland medlemmarna under april.

Fullmäktige gick på FS förslag.