Expertgruppen kommer fram till att forskningen, som gäller akupunktur, var tillståndspliktig enligt etikprövningslagen. I sin roll som projektledare var den utpekade forskaren ansvarig för att se till att det fanns ett giltigt etiktillstånd. Genom att i en artikel felaktigt påstå att sådant tillstånd fanns har forskaren gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet.

Det var av en slump som en medarbetare till den utpekade forskaren upptäckte att det diarienummer som angavs i den gemensamma artikeln gällde ett annat etiktillstånd med en annan forskare och att det inte fanns något godkännande för den aktuella forskningen. Det tillstånd som forskaren har presenterat under utredningen misstänks vara förfalskat.

Linköpings universitet har tillsatt en granskningsgrupp som utrett ärendet och kommit fram till att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet. Den utpekade forskaren har utnyttjat sin rätt enligt Högskoleförordningen att begära att även Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp yttrar sig.

Ärendet har anmälts till personalansvarsnämnden och till polisen, som utreder misstänkt urkundsförfalskning.

Läs mer:

Misstänkt oredlighet i polisanmäld forskning om akupunktur