I panelen satt, från vänster: Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Britta Wallgren, chef Capio Sverige, Mats Brommels, professor vid Medical Management Center och Marjo Parkkila-Harju, ordförande för Finlands läkarförbund. Foto: Martin Sundström

En rapport som Medical Management Center vid Karolinska institutet tagit fram för Läkarförbundets räkning visar att det finns fördelar på flera områden med att ha chefer i vården som har medicinsk kompetens. Trots detta har andelen chefer som är läkare minskat under många år.

Marjo Parkkila-Harju, ordförande för Finlands läkarförbund, berättade att man från förbundets sida har en policy att första linjens chefer för läkare själva ska vara läkare.

– Tiden med patienter minskar allt mer, och jag tror att läkare som är chefer förstår vad som är det viktiga som läkare gör och kan säkra att de får tid till det, sa Marjo Parkkila-Harju.

Mats Brommels, professor vid Medical Management Center, är en av författarna bakom rapporten. Han påpekade att medicinskt ansvarstagande inte bara handlar om att ta ansvar för den patient man har framför sig, utan att man behöver se på läkarrollen ur ett bredare perspektiv.

– Ett viktigt begrepp i rapporten är medicinskt engagemang. Och det är avgörande för goda resultat i hälso- och sjukvården att doktorerna ser att uppdraget är bredare än att endast möta sin enskilda patient utan det handlar också om att ta ett ansvar för att utveckla vårdprocesser och organisation, för det sker bäst när man har medicinska utgångspunkter, sa Mats Brommels, som menade att när man förstår att den professionella och den organisatoriska utvecklingen hör ihop blir man villig lägga resurser på att utveckla organisationen.

Heidi Stensmyren höll med om att det ligger i läkarrollen att påverka på strukturell nivå.

– Det är en del av konflikterna i hälso- och sjukvården att när man utvecklar vården har man inte alltid med det medicinska perspektivet i en så pass politiskt styrd organisation som den vi har.

En annan fråga som kom upp var vilken roll läkare har för att vi ska klara välfärdens finansiering när behoven och efterfrågan ökar. Marjo Parkkila-Harju betonade vikten av att följa riktlinjer och evidensbaserad vård.

– Läkare vill sina patienters bästa, men det är viktigt att läkare vet hur deras beteende påverkar kostnader. Och då tror jag att det är en fördel om läkarens närmaste chef är läkare, för läkare har lättare än exempelvis ekonomer att påverka andra läkares beslut.

– Vi har inte ensamt ansvar, men att vara med och ta fram vårdprogram och se till att de följs, det är vårt ansvar, fyllde Britta Wallgren, läkare och chef för Capio Sverige, i.

Heidi Stensmyren lyfte fram behovet av prioriteringar på politisk nivå, så att inte prioriteringarna när resurserna inte räcker hamnar på enskilda läkare »på natten i en stressig vårdsituation«.

– Men prioriteringarna måste bygga på medicinsk expertkunskap, så att resurserna används så att de kan utnyttjas optimalt. Där har läkare en given roll.

Britta Wallgren framhöll att det billigaste är att hålla hög kvalitet.

– Så det gäller att styra mot kvalitetskontroll och inte mot kostnadskontroll, sa Britta Wallgren och fick några spridda applåder.

– Att ansvaret handlar om kostnadskontroll, om att spara och gneta, det är faktiskt en av orsakerna till att chefsuppdragen upplevs så oattraktiva. Men det är inte det som det handlar om, utan att få ett grepp om helheten som utgår från medicinsk kunskap, menade Mats Brommels.