Tre snarlika motioner som alla tog upp behovet av att definiera chefläkaruppdraget tydligare och ge chefläkare ett större oberoende hade lämnats in till årets förbundsfullmäktige. Bakgrunden är att chefläkare gått från att vara en rådgivande funktion till sjukhusledningarna till att allt oftare vara underställda stabschefer.

Maria Thorén Örnberg från Sjukhusläkarna, som stod bakom en av motionerna, menade att det behövs någon som kan stå upp när vårdplatser saknas och patientsäkerheten hotas.

– Därför vill vi att Läkarförbundet verkar för att det ska vara en oberoende ställning. I dag är vi underställda arbetsgivaren och landstingsdirektören ytterst.

Elin Karlsson från förbundsstyrelsen (FS) tyckte att det var en »otroligt viktig« fråga.

– Det är helt galet att det inte är reglerat över huvud taget. Man hänvisar till chefläkare som någon sorts garant, och det är ofta en läkare som sitter i råttfällan, pressad mellan verksamhetens krav att bedriva sjukvård och att klara patientsäkerheten.

Det fanns förslag på att man skulle gå längre och exempelvis ta ställning för att chefläkare ska vara anställda av Inspektionen för vård och omsorg eller Socialstyrelsen. För att inte låsa sig för mycket ville FS i ett första läge få utreda frågan, något som också blev fullmäktiges beslut.