Jane Ball, sjuksköterska och forskare vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik, disputerar på fredag med en avhandling i ett högaktuellt ämne. Den har titeln »Nurse staffing levels, care left undone & patient mortality in acute hospitals« och visar att det finns en koppling mellan låg sjuksköterskebemanning på akutsjukhus, mängden uteblivna omvårdnadsaktiviteter och ökad patientdödlighet. Sambandet har påvisats i tidigare forskning – men enligt KI har det saknats studier som visat ett orsakssamband. 

– Vi såg ett statistiskt signifikant samband med högre dödlighet ju fler omvårdnadsaktiviteter som uteblivit till följd av låg sjuksköterskebemanning, vilket tyder på att det kan finnas ett orsakssamband, säger Jane Ball som även är forskare vid University of Southampton, England.

Studierna har utförts vid 300 akutsjukhus i nio europeiska länder, bland annat England och Sverige. Sjuksköterskor har fått svara på hur många och vilken typ av omvårdnadsaktiviteter som inte blivit utförda på grund av tidsbrist under sitt senaste arbetspass. Sedan har svaren jämförts med den aktuella bemanningen under arbetspasset.

Avhandlingen visar också att lika många nödvändiga omvårdnadsaktiviteter uteblir och att fler patienter dör även om sjuksköterskorna ersätts av annan vårdpersonal.

– Det som har överraskat mig mest under arbetet med den här avhandlingen är att bemanningen skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika avdelningar och sjukhus. Det förvånar mig också att problemet med låg sjuksköterskebemanning inte uppmärksammas ännu mer med tanke på att patientsäkerheten är hotad och liv står på spel, säger Jane Ball i ett pressmeddelande.