Fullmäktige beslutade i linje med förbundsstyrelsen att bifalla yrkandet från Kvinnliga läkares förening om att Läkarförbundet ska kartlägga i vilken utsträckning flextid förloras vid avstämningsperioders slut.

I samma motion yrkades också på att Läkarförbundet ska kartlägga hur vanligt det är med obetald övertid, om det finns en könsskillnad där och hur vanligt det är att övertid har avtalats bort. De förslagen ansågs dock besvarade, enligt fullmäktiges beslut.