Riskerna uppdagades vid en oanmäld inspektion på akutmottagningen i början av året. Bland annat konstaterade IVO att vårdgivaren inte säkerställt att patienter som ännu inte tilldelats en avdelningsläkare får sina vanliga läkemedel samt kommande doser av nyinsatta läkemedel. Man har inte heller redovisat hur det medicinska ansvaret överlämnas mellan avgående och pågående jour för de patienter som har ett inläggningsbeslut. Vidare har man inte säkerställt att patienterna får den omvårdnad och övervakning de är i behov av.

IVO konstaterar vidare att vårdgivaren inte redovisat några konkreta handlingsplaner för att komma till rätta med själva roten till problemen med inläggningsklara patienter som ligger kvar på akuten – bristen på vårdplatser. 

Vårdgivaren har efter inspektionen återkommit med en lista på åtgärder, som IVO dock bedömer som otillräckliga. Nu har vårdgivaren fram till den 2 juni på sig att återkomma med ytterligare åtgärder. Om vårdgivaren inte på frivillig väg kommer till rätta med problemen kan IVO komma att besluta om ett föreläggande, som kan förenas med vite.

Harald Roos, divisionschef för Helsingborgs lasarett, säger till Helsingborgs Dagblad att man planerar flera åtgärder som ska minska vårdplatsbristen. Det handlar om att köpa vårdplatser hos annan vårdgivare, om att inrätta ett mobilt vårdteam som ska ge vård i hemmet till personer som inte behöver heldygnsvård på sjukhus samt om att i större utsträckning skriva ut patienter på helgen.

– Om åtgärderna får förväntad effekt tror jag att vi kommer att se en betydligt ljusare situation, säger Harald Roos till Helsongborgs Dagblad, men tillägger:

– Det är väldigt avhängigt personalsituationen. Det är inte lätt att rekrytera personal till obesatta tjänster.

Helsingborgs lasarett har en lång historia av överbeläggningar och vårdplatsbrist, något som bland annat lett till viten i miljonklassen från Arbetsmiljöverket och flera lex Maria-anmälningar. 

Läs mer:

Orimligt lång vårdtid på akuten i Helsingborg

Arbetsmiljöverket fortsätter hålla koll på Helsingborgs lasarett

Ny dyr nota för överbeläggningar i Helsingborg