Den tid som en svensk läkare arbetar i snitt är enligt en undersökning som Läkarförbundet låtit göra drygt 41 timmar i veckan.  Siffran gäller dock bara den registrerade arbetstiden. Enligt en gemensam motion från Mellersta, Nordvästra och Östra Skånes läkarföreningar finns det på många arbetsplatser en kultur där obetald övertid inte registreras. Föreningarna vill att Läkarförbundet kartlägger den verkliga tid som läkare arbetar och hur vanligt det är med oregistrerad och obetald övertid.

Man vill också att förbundet undersöker hur vanligt det är att läkare inte hinner ta ut schemalagda raster.

Även Kvinnliga läkares förening tar upp frågan om arbetstid som inte ersätts. Man vill att frågan om hur vanligt det är med obetald övertid utreds ur ett könsperspektiv och att förbundet kartlägger hur vanligt det är att flextid fryser inne vid avstämningsperiodens slut.

Enligt Läkarförbundets styrelse arbetar förbundets arbetsmiljögrupp redan med frågan om läkares dolda arbetstid och har under våren skickat ut en enkät till cirka 3 000 läkare med frågor bland annat kring hur mycket av den totala arbetstiden som registreras.

Fler motioner till Läkarförbundets förbundsfullmäktige:

Medlemsapp ska hindra medlemstapp

För att hindra att Läkarförbundet likt många andra professionella organisationer ska tappa medlemmar borde de erbjudanden som följer med medlemskapet i förbundet synas tydligare. Det anser Sveriges läkarförbund student och Läkarförbundets chefsförening i en gemensam motion, där man föreslår att förbundet utvecklar en medlemsapp. Appen skulle bland annat kunna innehålla medlemskort, förmånserbjudanden, information från förbundet, länkar och diskussionsforum, enligt motionärerna. Motionärernas vision är att appen också skulle kunna ge möjlighet till fritidsförskrivning av läkemedel utan att gå via arbetsgivarens journalsystem.


»Stärk läkarkårens varumärke«

Enligt Stockholms läkarförening finns en tilltagande negativ bild av läkare i dagens samhälle, något som bland annat kan göra det svårare att nå resultat i förhandlingar med SKL, landsting och andra aktörer. Föreningen vill därför att Läkarförbundet skaffar sig en långsiktig strategi för att förbättra läkarkårens varumärke.

Förbundsstyrelsen håller med om att det behövs ett långsiktigt arbete för att vända bilden av läkare som »överbetalda, giriga och oftast lediga« och föreslår att fullmäktige bifaller förslaget.