Som en del av en huvudstudie vill forskare vid Lunds universitet analysera hur daglig mindfulness-träning påverkar struktur och aktivitet i olika delar av hjärnan. För det skulle funktionell MRI-undersökning användas på 40–50 skolelever som ingår i studien.

Den regionala etikprövningsnämnden i Lund avslog ansökan. Anledningen var att det vetenskapliga värdet inte uppvägde de eventuella risker som nämnden såg. Det rörde sig om att påvisade förändringar kunde leda till oro hos barn och föräldrar.

Nämnden såg inte heller att MR-undersökningarna faktiskt kunde ge svar på de vetenskapliga frågeställningarna. Dessutom fann den inget stöd för att forskarna skulle använda en magnetkamera med högre fältstyrka än de som normalt används vid kliniska undersökningar.

Men sedan dess har forskarna överklagat och i samband med det gjort »betydande förändringar«, skriver Centrala etikprövningsnämnden i ett nytt beslut där de godkänner studien. Nu är deltagarna färre och begränsas till åldern 15–16 år, vilket innebär att de själva kan skriva under samtycke. Därtill minskas också omfattningen av MR-undersökningarna. Sammantaget kan studien som den nu ser ut medföra viss kunskapsvinst mot begränsad risk, anser nämnden.