Den jämtländske patienten, som har en »tung problematik och komplex läkemedelsbehandling« bakom sig, har en fast kontakt inom regionens primärvård. Men patienten sökte också flera gånger vård hos den nätbaserade vårdgivaren Min doktor, uppger regionens chefläkare i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – där hen enligt anmälan fick »diverse läkemedel förskrivna«. Chefläkaren menar att åtminstone en förskrivning var »klart olämplig«.

Patienten har tidigare fått lugnande, sömntabletter och smärtstillande, där överdos av de sistnämnda kan leda till medvetslöshet. Patienten har också en historia av självmordsförsök bakom sig, och har fått läkemedlen från regionen i dosförpackningar. Chefläkaren kontaktade Min doktor angående förskrivningen och patienten har stängts av från den digitala tjänsten.

Olof Englund, medicinsk samordnare för primärvården i Region Jämtland Härjedalen, tycker inte att Min doktors agerande har varit seriöst. Han tror inte att behandlande läkare har kontrollerat patientens historik i exempelvis Nationell patientöversikt, NPÖ.

– Jag kan inte tänka mig det. Bara det att personen har dospåsar borde få varningsklockor att ringa.

Henrik Kangro, chefläkare på Min doktor, kommenterar fallet i ett mejl till Läkartidningen:

»Vi ser allvarligt på den här avvikelsen. Svårt att kommunicera i det enskilda ärendet, men kan konstatera att vårt interna system fångat upp och vidtagit åtgärd redan innan en extern avvikelse inkommit.«

Han vill i nuläget inte gå närmare in på vilka åtgärder Min doktor vidtar, om exempelvis en lex Maria-anmälan ska upprättas eller inte.

Men här uppstår också en fråga om vem som kan upprätta en lex Maria-anmälan. Efter att en patient har besökt en nätläkare genom till exempel Min doktor eller Kry, flyttas ofta fallet till en av deras samarbetspartner, en fysisk vårdcentral i Region Jönköpings län. Den regionen har nämligen likställt digitala besök med fysiska, och genom vårdvalet kan då patienter från hela Sverige använda de digitala tjänsterna när deras fall slussas genom Jönköpings län.

Om en händelse inträffar som skulle föranleda en lex Maria-anmälan, kan den digitala vårdgivaren göra den anmälan eftersom det var den som faktiskt gav vården. I fallet med den jämtländska patienten är det Min doktors ansvar, skriver Henrik Kangro till Läkartidningen.

Men Min doktors partner i Jönköpings län, Wetterhälsan, säger till Läkartidningen att de ser Min doktor som en underentreprenör och att Wetterhälsan är ansvarig för den produktion som Min Doktor gör inom ramen för vårdvalet. Det gör att Wetterhälsan också kan göra lex Maria-anmälningar, om det behövs.

Det ställer sig dock IVO tveksamt till, och påpekar att nätläkare som agerar nationellt är en ny och ganska oprövad företeelse. Även om en digital vårdgivare är underentreprenör, kallar de sig själva vårdgivare, säger Gitte Larsson, utredare på IVO.

– I grunden är det den som har utfört vården som ska göra en anmälan. Man kan inte utreda en annan vårdgivares verksamhet.