2014 bedömde landets läkarstudenter att läkarutbildningen i Linköping var den som låg närmast en »perfekt« läkarutbildning. Trots att Linköping under de två åren därefter ytterligare en smula närmat sig detta idealtillstånd, har man nu förlorat förstaplatsen. I den senaste undersökningen, som gjordes under 2016, toppar Örebro som är med för första gången.

Läkarutbildningen där får av studenterna betyget 4,49 på en sexgradig skala, där maxbetyget motsvarar en perfekt utbildning. Lägst betyg åt sin utbildning, 3,68, ger Uppsalastudenterna.

Av de kommentarer som studenterna lämnat i anslutning till frågan framgår att brister i den kliniska delen av utbildningen är det som till största del drar ned betyget. Det tycks inte vara ovanligt att studenterna får stå sysslolösa medan handledaren är upptagen. Här kan noteras att det är markant fler studenter i Örebro som anser att den kliniska handledningen håller hög kvalitet. Bara sex procent av Örebrostudenterna anser att den kliniska handledningen håller låg kvalitet, jämfört med 18 procent av samtliga läkarstudenter.

En annan återkommande kommentar är att kraven för att bli godkänd, både på de kliniska och de teoretiska delarna, är för lågt satta. Flera av studenterna uppfattar att lärosätena är måna om att godkänna så många som möjligt och anpassar kraven efter det. Trots detta anger tre av fyra något av de två mest positiva svarsalternativen på frågan om utbildningen gett dem goda förutsättningar att arbeta som läkare.

2016 års grundutbildningsenkät är den tredje som Läkarförbundet genomför. De två tidigare gjordes 2013 och 2014. Enkäten riktar sig till personer som nyligen fått läkarexamen.

Här kan du ta del av hela enkäten.