Enligt Emma Spak, ordförande för Göteborgs läkarförening, är bakgrunden till motionen att man fått veta att det lämnats in en ansökan om etiktillstånd för ett forskningsprojekt som syftar till att korrelera resultaten av kirurgiska ingrepp till enskilda namngivna operatörer och redovisa detta öppet.

Men Göteborgs läkarförening framhåller att det primära syftet med kvalitetsregistren aldrig varit att »kvalitetsgranska« enskilda läkare.

– Om det finns en misstänksamhet kring hur data kommer att användas kanske man känner sig obekväm med att vara öppen med sina resultat. Och vi är väldigt beroende av att den data som kommer in är så fullödig som möjligt för att den ska kunna användas till det som är syftet, att utveckla och förbättra vårdens kvalitet, säger Emma Spak, som drar en parallell till den diskussion som varit kring att använda kvalitetsregisterdata för att ersätta vård ekonomiskt.

– Då kan man fundera på vad exakt man rapporterar.

Göteborgs läkarförening framhåller i motionen att uppgifter på individnivå lätt kan bli missvisande på grund av låga patienttal, skillnader i »case-mix« och andra störande faktorer. Man ser framför sig risken att sådana uppgifter kan komma att användas okritiskt i samband med exempelvis lönesättning, befordran och framtida tjänsteansökningar.

Men är det inte viktigt ur kvalitetssynpunkt att man kan spåra enskilda läkares resultat?

– Jo, det är klart att man inom den egna verksamheten behöver veta vem som gjort vad. Men där känner man ju också till kontexten. Det är samma sak som med öppna jämförelser, där är det också viktigt att förstå i vilken kontext en klinik arbetar. En klinik som är subspecialiserad och får ta hand om allt som är besvärligt kommer att få andra resultat än en klinik som mest jobbar med de standardiserade fallen.

Göteborgs läkarförening vill nu att Läkarförbundet utreder kvalitetsregistrens möjligheter att registrera enskilda läkare med identitet och verkar för att uppgifter om enskilda läkares resultat endast ska få användas i den egna verksamheten.

– Man behöver veta hur regelverket ser ut, vem som ska kunna ta ut informationen och i vilket syfte. Det är en klarhet som behövs för att vi ska kunna ha så välfungerande kvalitetsregister som möjligt.