Socialstyrelsen konstaterar i en rapport, »Urvalsprinciper för upphandling av specialistkom- petenskurser«, publicerad i dag att det finns god tillgång på kurser för ST-läkare inom specialitetsövergripande ämnen (delmål a och b). Men när det gäller specialitetsspecifika kurser (delmål c) varierar det stort mellan specialiterna. Därför föreslår Socialstyrelsen att de statliga medel som ska finansiera SK-kurser gör mest nytta om de används till att jämna ut skillnaderna. 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport att endast kurser inom specialiteternas c-delmål kommer att upphandlas och endast inom specialiteter med behov av SK-kurser. I en enkät har 11 av 58 (svarande) specialitetsföreningar sagt att de har tillräckligt med andra kurser och därför inte har behov av statligt finansierade SK-kurser. De föreningar som angett att de har behov har angett kurser i specialitetens egna c-delmål som prioriterade. Enligt enkäten motsvarar detta angivna behov ett dubbelt så stort SK-utbud som i dag.

Staten finansierar omkring 100 SK-kurser årligen.

Följande urvalsprinciper föreslås styra kommande upphandlingar: 

  • »Socialstyrelsen kommer att upphandla kurser inom specialitetsspecifika ämnen.
  • Endast specialiteter som är i behov av statligt stöd kommer att erbjudas SK-kurser. Specialiteter som själva anger att de har tillgång till ett fullgott övrigt kursutbud som tillgodoser ST-läkarnas behov, kommer inte att erbjudas SK-kurser.
  • Specialiteternas storlek kommer att utgöra fördelningsnyckel avseende hur många kurser Socialstyrelsen efterfrågar för respektive specialitet.
  • Urvalsprinciperna ska vara hållbara över tid och Socialstyrelsen kommer därför även fortsättningsvis att göra behovsanalyser inför varje ny upphandling. Detta för att fastställa vilka specialiteter som är i behov av statlig finansiering och inom vilka områden.«