Sjukskrivningsproblematiken togs upp i flera motioner under Läkarförbundets fullmäktigemöte. Distriktsläkarföreningen (DLF) och Företagsläkarföreningen yrkade i en gemensam motion att Läkarförbundet ska verka aktivt för att ta en dialog med Försäkringskassan om att läkarintygen måste utformas i dialog med läkarkåren, och att kraven på innehållet i dessa utformas med tanke på de begränsade resurserna i till exempel primärvården.

Distriktsläkarna och Företagsläkarna ville också att förbundet ska verka för att kraftigt öka antalet läkare inom företagshälsovården.

Förbundsstyrelsen delade synen på att läkarna måste få bättre förutsättningar att arbeta med sjukskrivningar och betonade att mycket redan görs beträffande dessa frågor. Bland annat genom förbundets policy om läkares arbete med sjukskrivningar som presenterades vintern 2016.

Däremot ansåg förbundsstyrelsen att en av motionens att-satser, om att Läkarförbundet ska verka aktivt för att företagsläkarna ska bedöma arbetsförmågan vid sjukskrivningar längre än tre månader, skulle avslås.

Förbundsstyrelsen menade att det inte är genomförbart att ha en bestämd tidpunkt när ansvaret för att bedöma arbetsförmåga ska gå över till en särskild specialitet eftersom varje sjukskrivningsärende är unikt och måste bedömas från fall till fall. Förbundsstyrelsen ansåg att frågan behöver utredas och analyseras bättre.

Efter att DLF och Företagsläkarna omformulerat att-satsen till att Läkarförbundet ska verka aktivt för att företagshälsovården får en större roll i att bedöma arbetsförmågan vid längre sjukskrivningar, valde förbundsstyrelsen att jämka sig och anse den aktuella att-satsen, och därmed hela motionen, besvarad – vilket också blev fullmäktiges beslut.

Malmö läkarförening var också inne på de längre sjukskrivningarna. I sin ursprungliga motion yrkade man att Läkarförbundet ska verka för att särskilt försäkringsmedicinskt utbildade multiprofessionella team med landstings- eller statligt anställda läkare tar över ansvaret för sjukskrivningar efter en given tidsperiod, förslagsvis två månader.

– Vår motion går ut på att multiprofessionella team ska ta över sjukskrivningsansvaret efter en viss tid. Detta är ingenting nytt. Så gör man i de länder i Europa där sjukskrivningsprocessen går bättre, argumenterade Bengt Jönsson från Malmö läkareförening under utskottsbehandlingen.

– Det är en försäkring vi talar om. Vi kan inte, vare sig vi vill eller ej, ändra på förutsättningarna för försäkringen. Det måste vi förhålla oss till. Efter ett halvår blir det mer en försäkringsfråga och då menar vi: Lyft det från oss läkare som arbetar på fältet, fortsatte han.

Förbundsstyrelsen och utskottet yrkade på avslag, men ett omformulerat förslag med innebörden att Läkarförbundet ska verka för att utreda möjligheten att multiprofessionella team med kompetens i försäkrings- och arbetsmedicin tar över bedömningen av arbetsförmåga och sjukskrivning efter remiss av sjukskrivande läkare väckte debatt i fullmäktige.

Efter viss diskussion valde förbundsstyrelsen att ändra sig och yrka bifall till det ändrade förslaget, vilket också blev fullmäktiges beslut.

Fullmäktige biföll dessutom, i enighet med utskottets förslag, Sjukhusläkarnas motion om att Läkarförbundet aktivt och med kraft ska arbeta för ett snabbt permanent införande av förenklade och differentierade läkarintyg.