Distriktsläkarföreningen och Företagsläkarföreningen vill i en gemensam motion att Läkarförbundet verkar för att sjukintygen ska utformas så att de är anpassade till primärvårdens begränsade resurser och inte riskerar att tränga undan annat, exempelvis det medicinska omhändertagandet. Man pekar också på att distriktsläkare har svårt att göra en objektiv bedömning av funktionsnedsättning och arbetsförmåga vid långtidssjukskrivningar och vill att företagsläkare, som har bättre kompetens för detta, ska ha ansvar för att bedöma arbetsförmågan vid sjukskrivningar längre än tre månader.

Malmö läkareförening menar också att längre sjukskrivningar bör hanteras av personer som har särskild kompetens för detta och vill att Läkarförbundet verkar för att speciellt försäkringsmedicinskt utbildade multiprofessionella team tar över efter en given tidsperiod.

Sjukhusläkarföreningen efterlyser i en motion differentierade intyg, där förenklade intyg kan användas för korta sjukskrivningar.

Förbundsstyrelsen, FS, beklagar i sitt svar att Försäkringskassan hoppade av ett tidigare projekt med differentierade intyg och skriver att man verkar för att regeringen ska ge Försäkringskassan i uppdrag att fortsätta detta arbete. Att låta ansvaret för att bedöma arbetsförmågan efter en viss tid övergå till en speciell specialitet, exempelvis företagsläkarna, är FS däremot tveksam till. Varje sjukskrivningsärende är unikt och måste bedömas utifrån sina särskilda förutsättningar, menar FS.

Läs också:

Läkarintyg vid sjukskrivningar: Dubbelt så många avslag på två år

Färre avslag med tydliga mallar

Det ekonomiska ansvaret för sjukskrivningarna utreds

Kompletteringar till Försäkringskassan ett växande arbetsmiljöproblem

Riksrevisionen ska granska läkares bedömningar vid sjukskrivningar