Enligt det förslag som regeringen lagt ska det skrivas in i hälso-och sjukvårdslagen att hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring endast får ges inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet om det kan ske utan att det påverkar prioriteringen av andra patienter negativt. Närmare bestämt handlar det om att människovärdes- respektive behovs- och solidaritetsprincipen inte får åsidosättas.

I Socialutskottet avvisar dock de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna förslaget med hänvisning till att det inte finns några tecken på att det görs några avsteg från prioriteringsprinciperna på grund av de privata sjukvårdsförsäkringarna. Man anser tvärtom att regeringens förslag kan få negativa konsekvenser för tillgängligheten inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Lagrådet har tidigare kritiserat förslaget, bland annat för att det inte framkommer hur patienter som saknar privat sjukvårdsförsäkring skulle gynnas om lagförslaget genomförs. Dessutom framgår det enligt Lagrådet inte hur de föreslagna bestämmelserna skulle kunna utvärderas. Även Läkarförbundet är tveksamt till förslaget, som man anser behöver analyseras bättre.