Läkarförbundet ska verka för ett utökat statligt stöd till arbetsgivare, som använder sig av företagshälsovård även för interventioner på gruppnivå i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Den skrivningen enades förbundsstyrelsen (FS) och motionärerna Svenska företagsläkarföreningen, Upplands allmänna läkarförening och Jönköpings läns läkarförening om under utskottsbehandlingen på fullmäktigemötet.

Motionärerna pekar på att arbetsgivare i dag kan få visst statligt stöd till kostnader för rehabiliteringsinsatser, men inte till förebyggande åtgärder som arbetsmiljökartläggningar, riskbedömningar eller hälsofrämjande insatser.

Ytterligare två yrkanden i samma motion ansågs besvarade av såväl FS som fullmäktige.

De handlade om att Läkarförbundet ska verka för att medlemmarnas arbetsgivare upphandlar förebyggande och grupporienterade insatser av auktoriserade företagshälsovårdsorganisationer samt att förbundet ska studera hur föreskriften om psykosocial arbetsmiljö implementeras i läkarnas arbetsgivarorganisationer.