Som Läkartidningen rapporterat vill Sjukhusläkarna stärka chefläkarnas oberoende ställning. Ett av förslagen till årets förbundsfullmäktige är att Läkarförbundet ska utreda om chefläkaruppdraget bör bli ett statligt uppdrag.

Sjukhusläkarna är inte ensamma om att oroas över att chefläkarnas oberoende minskar. Mellersta Skånes läkarförening menar i en motion att chefläkarens roll har »tjänstemannafierats« i dagens sjukvårdsorganisation. Allt oftare hör man, enligt motionen, chefläkare hävda att »patientsäkerheten inte är hotad«, när fakta säger det motsatta.

Både Mellersta Skånes läkarförening och Läkarförbundets chefsförening pekar på trenden att chefläkare får en mer perifer placering i organisationen och underställs exempelvis en stabschef, i stället för att som tidigare ingå i ledningsgruppen, vilket riskerar att leda till mer »lydiga« chefläkare.

Chefsföreningen menar att chefläkaren är central i patientsäkerhetsarbetet och att uppdraget måste utformas så att det ger en reell möjlighet att påverka. I dag är uppdraget som chefläkare mycket olika utformat hos olika huvudmän, vad gäller organisation, uppdrag, anställningsgrad, ansvar och befogenheter, påpekar chefsföreningen, som tror att en viktig förklaring till »spretigheten« är att uppdraget inte är reglerat i författning.

Mellersta Skånes läkarförening vill att Läkarförbundet verkar för att chefläkarens oberoende ställning ska regleras i lag, medan chefsföreningen vill att förbundet i ett första läge utreder fördelar och nackdelar med en författningsreglering av chefläkaruppdraget.

Förbundsstyrelsen föreslår bifall till förslagen att förbundet ska utreda fördelar och nackdelar med att chefläkaruppdraget görs statligt och regleras i författning.

Totalt lämnades 49 motioner in till årets förbundsfullmäktige, som hålls den 30–31 maj.