Den rekommenderade ersättningen för läkarbesök inkluderar kostnader för medicinsk service. För besök hos psykolog är rekommendationen 600 kronor och för övriga besök 300 kronor.

Nivåerna är enligt SKL tillräckligt höga för att medge en utveckling av digitala tjänster, samtidigt som de tar hänsyn till att det främst handlar om patienter med enkla åkommor, att kringkostnaderna är lägre och att patienterna gör en del av arbetet själva, exempelvis genom att skatta sina symtom.

Man framhåller dock att underlaget för att bedöma vad som är en rimlig nivå är ofullständigt.

– Vi behöver utveckla underlaget för att bedöma vad som är en rimlig ersättning vid digitala besök och därför bör detta ses i ett kort perspektiv, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande i SKL i ett pressmeddelande.

SKL har också beslutat att rekommendera att vissa krav bör ställas för att ett digitalt vårdbesök ska vara ersättningsskyldigt. Kraven är att:

  • det ska handla om kvalificerad sjukvård enligt Socialstyrelsens definition (det vill säga inte rådgivning)
  • samma krav på journalföring ska ställas som på andra besök i primärvården
  • besöken ska föregås av en sortering för att utesluta fall som bör tas om hand av den fysiska vården eller som inte behöver läkarvård
  • besöken ska föregås av ID-kontroll genom stark autentisering
  • rutiner ska finnas för remiss vid behov av provtagning och medicinsk service.

De digitala vårdtjänsterna erbjuds till stor del av underleverantörer till två privata vårdcentraler inom vårdvalet i Region Jönköping. De flesta av besöken görs dock av personer som är bosatta utanför regionen och betalningen sker enligt regelverket för utomlänsvård. Enligt SKL har antalet digitala utomlänsbesök i Region Jönköping närmare tiodubblats sedan mitten av 2016. I mars i år gjordes närmare 13 000 digitala utomlänsbesök i Region Jönköping, varav 73 procent från storstadsregionerna.

En del landsting har ifrågasatt att de skulle vara skyldiga att ersätta besök hos underleverantörer till kontrakterade vårdcentraler. Men landstingens ekonomidirektörer har i en gemensam bedömning kommit fram till att vårdcentraler har rätt att anlita underleverantörer och att landstingen är skyldiga att betala för tjänster som motsvarar ställda krav.

Hittills tycks digitala vårdbesök ha varit en god affär för de inblandade aktörerna. Enligt Dagens Arena har en av de två privata vårdcentralerna i Region Jönköping ökat sin ersättning från regionen från 4 till 10 miljoner kronor per månad sedan deras avtal med den digitala vårdleverantören Min doktor slog igenom. Den andra privata vårdcentralen, som har ett avtal med leverantören Kry, har ökat sin ersättning från under två miljoner till mellan sju och tio miljoner kronor i månaden. Hur mycket som tillfaller Kry respektive Min doktor är hemligt.

Läs mer:

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas