Bristerna upptäcktes vid en medicinsk revision tidigare i år. Där konstaterades att verksamheten har en praxis kring samtlig läkemedelsbehandling med opiatsubstitution och bensodiazepiner som leder till en långvarig och kontinuerlig behandling med höga doser.

»Det är uppenbart att verksamheten behöver göra en mycket tydlig och påtaglig förändring avseende både inställning, praxis och erbjuden vård i fråga om bensodiazepinbehandling. Om det inte sker är det revisionens bedömning att det finns påtagliga medicinska risker med att fortsätta verksamheten«, står det i den medicinska revisionen.

Verksamheten följer heller inte behandlingsrekommendationerna i nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom vid behandling av samsjuklighet. Revisionen riktar även kritik mot att ett självmord som inträffade 2014 inte lex Maria-anmälts. Andra brister som pekas ut är en alltför otydlig ledningsstruktur, bristande kontinuitet på posten som enhetschef och avsaknad av ett strukturerat sätt att följa upp behandlingsresultat.

Region Skåne uppger att man ser allvarligt på patientsäkerhetsbristerna och att man har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Regionen ställer även krav på att mottagningen omedelbart ska förändra rutiner och praxis för användandet av bensodiazepiner så att de utgår från nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom. Man ska även se till att samtliga patienter som behandlas med bensodiazepiner befinner sig i nedtrappning i slutet av sommaren.

Verksamheten ska i första hand använda suboxone vid opioidsubstitution, omvärdera praxis avseende doser som används av samtliga narkotiska preparat samt omedelbart registrera och använda Svenskt beroenderegister för att följa upp och jämföra sina behandlingsresultat.