Artikeln i fråga, »Autologous peripheral blood mononuclear cells as treatment in refractory acute respiratory distress syndrome« publicerad i tidskriften Respiration 2015, beskriver behandling av en ARDS-patient som bland annat behandlades lokalt i lungan med suspension av mononukleära celler som tagits från patientens eget blod. Patienten avled senare av multipel organsvikt.

Karolinska institutet beslutade att utreda misstänkt oredlighet i forskning och bad då Expertgruppen vid oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden att yttra sig.

Expertgruppen anlitade i sin tur Dag Lundberg, professor emeritus i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet, som extern granskare, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Dag Lundberg var i sin bedömning mycket kritisk och ansåg att det rörde sig om forskning snarare än om ren sjukvård, och att det inte var uppenbart att patientens tillstånd var så allvarligt att det motiverade humanitär livräddande behandling. Därför fanns tid att kontakta regional etikprövningsnämnd, vilket dock inte skedde.

Dag Lundberg ansåg att mycket talade för oredlighet i forskning eftersom de ansvariga forskarna bland annat underlåtit att dokumentera etiska överväganden innan den »innovativa behandlingen« startades, inte kontaktat regional etikprövningsnämnd, utnyttjat en svårt sjuk patient för forskning utan tillstånd, överdrivit betydelsen av resultaten och genomfört en behandling som inte vilade på god teoretisk grund.

Expertgruppen för oredlighet i forskning, som nu lämnat sitt slutgiltiga yttrande, kommer dock fram till en annan slutsats. De anser inte att oredlighet föreligger. Anledningen är att det inte går att fastställa om åtgärderna skett inom ramen för forskning.

Expertgruppen medger att Dag Lundberg pekat på ett antal viktiga brister, men att dessa i allt väsentligt ligger inom ramen för sjukvård och att sådana brister inte är en fråga för expertgruppen.

Den del som enligt expertgruppen utan tvekan utgör forskning är själva publiceringen av fallstudien. Expertgruppen menar att författarna har sökt och erhållit etikprövningstillstånd för publicering och att det därför inte är grund för att fastslå oredlighet i forskning

Slutgiltigt beslut om oredlighet fattas av Karolinska institutets rektor.

Expertgruppens yttrande finns att ta del av här.

Läs också:

Macchiarini-artikel får hård kritik