De båda projekten där Läkarförbundet är involverande ska drivas inom ramen för det så kallade snabbspåret, ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter som syftar till att korta processen för nyanlända personer att komma in i hälso- och sjukvårdens yrken.

Det ena projektet är ett kommunikationsprojekt där Sveriges läkarförbund tillsammans med ett antal andra fackförbund och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, ska ta fram en webbplattform med information om vad snabbspåret är.

– Vi ser att det finns ett behov av information, och kanske en begreppsförvirring, om vad snabbspåren har inneburit och vad det innebär om man tar in en akademiker som är i etablering inom snabbspåret. Vi vill utveckla en bra plattform dit både arbetsgivare och nyanlända kan vända sig för bra information om snabbspåret, säger Milla Järvelin, internationell samordnare på Sveriges läkarförbund.

I det andra projektet, där endast Läkarförbundet och SKL är involverade, ska det bland annat göras en kartläggning av vilka typer av initiativ som finns i landet för läkare utbildade utanför EU/EES.

– Det finns en del privata initiativ och landstingen har organiserade snabbspårsliknande initiativ. Vi vill veta vad det är som finns ute i landet, vad vi kan lära oss från dem och sedan harmonisera det så att vi kan lyfta upp det på ett nationellt plan i det fortsatta arbetet med snabbspåret. Där kommer vi ta hjälp av ett företag och göra intervjustudier, säger Milla Järvelin.

Läkarförbundet och SKL ska också ta fram en bredare webbaserad introduktionskurs till den svenska hälso- och sjukvården. I nuläget är den inte tänkt att vara läkarspecifik. I stället ska den vända sig till fler yrkesgrupper inom vården.

– I det här skedet tror vi att det kommer vara en mer generell introduktion till svensk hälso- och sjukvård. På sikt, om vi kan söka fler medel, kanske man kan ha andra typer av kurser. Exempelvis preparandkurser till kunskapsproven och sådant.

Slutredovisning av projekten ska ske i december.