Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, välkomnar den nya lagen, som ger privatanställda inom vård, skola och omsorg samma rätt som offentliganställda att lämna uppgifter till media utan att riskera att straffas.

– Det bör vara samma meddelarskydd för den som arbetar i den privat utförda offentligt finansierade vården som för den som arbetar i den offentligt utförda. Det är ju vår gemensamma välfärd det handlar om i båda fallen, säger Heidi Stensmyren, som menar att meddelarskyddet behövs även om fler verksamheter inför interna larmfunktioner.

– Även om många har visselblåsarfunktioner där man ska kunna larma om missförhållanden så finns det de som råkar illa ut. Man är inte helt skyddad.

Inför iikraftträdandet har Journalistförbundet tillsammans med föreningen Grävande journalister startat en informationskampanj riktad mot chefer i företag som berörs av den nya lagen där man bland annat pekar på behovet av utbildning i meddelarskydd.

– När du som ansvarig får veta att en uppgift har nått till en redaktion ska inte din ryggradsreflex vara att försöka att ta reda på vem det var som »läckte«, för det är per definition ett lagbrott, säger Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Meddelarskyddet gäller endast de delar av ett företags verksamhet som finansieras av offentliga medel. För att det inte ska uppstå tvivel om vilka uppgifter man får lämna till media hade Jonas Nordling helst sett att alla delar av företagens verksamhet hade omfattats.

– Det kan vara en brist i det hela att det uppstår en gråzon. Men givet det är det ändå ett viktigt steg framåt.

Efterforskningsförbud och repressalieförbud

Offentliganställda har sedan lång tid rätt att lämna uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medier. För att säkra denna rätt finns ett förbud mot att efterfråga vem som är källan till en uppgift i media och att utsätta den som lämnat en sådan uppgift för repressalier. Brott mot dessa förbud kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Genom den nya lagen får privatanställda inom vård, skola och omsorg som helt eller delvis finansieras med offentliga medel samma skydd. Även i dessa verksamheter gäller hädanefter efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Verksamheter som omfattas av lagändringen är exempelvis privata vårdcentraler som verkar inom vårdvalet. Företagshälsovård, som finansieras av arbetsgivaren, omfattas däremot inte.

Rätten att lämna uppgifter till media gäller inte sådana uppgifter som omfattas av tystnadsplikt, och den omfattar inte handlingar. Om det finns andra verksamhetsgrenar inom företaget som inte finansieras med offentliga medel gäller lagen inte inom dessa.

Lagen bygger på en utredning som tillsattes av den förra regeringen. År 2016 tillsatte den nuvarande regeringen en ny utredning för att ta ställning till om fler offentligfinansierade verksamheter ska omfattas. Utredningen överlämnades den 23 maj i år.