Inför 2016 års fullmäktigemöte lade förbundsstyrelsen fram en femårig verksamhetsplan vid namn Strategi 2020. Denna ska justeras och uppdateras varje år, och var därför uppe till beslut även vid årets fullmäktige.

Ett antal nya och justerade delmål fanns att ta ställning till. Bland annat ska Läkarförbundet sträva efter att i ökad utsträckning tillfrågas som expertfunktion av myndigheter, departement och utredningar. Förbundet kommer också att verka för en utbyggd öppen specialistvård samt arbeta för att påverka ersättningsmodellerna inom hälso- och sjukvården så att de »i allt högre utsträckning styr mot kvalitet«.

Verksamhetsplanen väckte viss diskussion under utskottsbehandlingen och några smärre omformuleringar gjordes. Exempelvis delades ett delmål gällande läkares arbetsmiljö och arbetsvillkor upp i tre för att förtydliga vikten av samtliga punkter.

Fullmäktigemötet valde därefter att anta Strategi 2020.

Läs mer:

Förbundet inför »femårsplan«