Pensionerad läkare? Det finns ingen anledning till oro – du kommer fortfarande att vara välkommen som medlem i Läkarförbundet. Det Privatläkarna är ute efter är att hitta en definition som bättre stämmer överens med verkligheten, då många läkare fortsätter att arbeta långt efter traditionell pensionsålder – och därmed kan vara i behov av råd och stöd beträffande sin yrkesutövning även om de tar ut en viss pension.

Privatläkarna föreslår därför att Läkarförbundet ser över pensionärsbegreppet i stadgarna och överväger att byta ut det mot »icke yrkesverksam medlem« eller något liknande. Möjligheten att vara medlem som icke yrkesverksam av andra skäl, exempelvis en längre utlandsvistelse, bör enligt motionärerna också övervägas.

Som en följd av detta bör även karensreglerna för läkare som efter en tid som icke yrkesverksamma åter anmäler sig som yrkesverksamma ses över, föreslår Privatläkarna.

Såväl förbundsstyrelsen som fullmäktige ställde sig bakom motionen, som därmed möttes av bifall.

Östergötlands privatläkarförening lyfte frågan om medlemskap i flera lokalföreningar. Detta är i dag inte tillåtet, vilket enligt motionärerna »börjar bli lite omodernt när vi rör oss mer inom landet«.

Förbundsstyrelsen höll med, liksom fullmäktige – och motionen bifölls.