Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har granskat knappt 200 av de bedömningar som Försäkringskassan gjort vid de fasta tidsgränserna 90 respektive 180 dagar i rehabiliteringskedjan inom sjukförsäkringen.

Enligt granskningen håller endast en tredjedel av bedömningarna efter 90 dagar tillräcklig kvalitet. Vid bedömningarna som görs efter 180 dagar är två tredjedelar av tillräcklig kvalitet.

Kvalitetsbristerna i bedömningarna handlar enligt ISF till stor del om att ärendena saknar ett grundläggande utredningsarbete. Vad gäller bedömningarna efter 90 dagar handlar det främst om att relevant information, exempelvis om möjligheterna att anpassa arbetsuppgifter eller om personen kan omplaceras hos arbetsgivaren, ofta saknas.

Vid bedömningarna efter 180 dagar anser ISF att uppgifterna om vilken arbetsförmåga personen i fråga har för ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden behöver förbättras.

I rapporten pekar ISF ut ett antal förbättringsområden när det gäller hur Försäkringskassan hanterar ärenden i sjukskrivningsprocessen. Bland annat anser ISF att myndigheten behöver utveckla arbetet med att värdera tillgänglig information och vid behov inhämta kompletterande uppgifter. Dessutom behöver relevanta aktörer oftare involveras i processen.

– Försäkringskassan behöver arbeta mer med att utreda ärenden utifrån vad varje specifikt ärende kräver samt samordna sjukskrivningsprocessen på ett tydligare sätt, säger Markus Larsson, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

ISF påpekar att Försäkringskassan inte bara beslutar om rätten till sjukersättning utan också har ett samordningsansvar. Det innebär att Försäkringskassan ska kartlägga möjligheterna för återgång i arbete och eventuella rehabiliteringsåtgärder.

– Försäkringskassan är beroende av andra aktörer vid genomförandet av rehabiliteringsåtgärder. Främst gäller det att den enskilda och arbetsgivaren gör vad de kan för att anpassa arbetet eller hitta andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Här har den sjukskrivna, arbetsgivaren och Försäkringskassan ett gemensamt ansvar, säger Markus Larsson.

Samtidigt som ISF:s rapport presenterades meddelade regeringen att man skjuter till 40 miljoner kronor till Försäkringskassan för att myndigheten under 2017 ska kunna beställa fler försäkringsmedicinska utredningar från landsting och regioner. Tanken är att dessa utredningar ska ge Försäkringskassan ett bättre underlag för beslut om ersättning från sjukförsäkringen.

– Den som drabbats av ohälsa ska inte behöva vänta för länge på att Försäkringskassan ska ha tillräckligt underlag för beslut om sjukskrivning. Därför skjuter vi till mer pengar redan i år, säger socialförsäkringsminister och vikarierande sjukvårdminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Ta del av Inspektionen för Socialförsäkringens rapport här.

Läs också:

Sjukskrivningarna het fråga på fullmäktige

Det ekonomiska ansvaret för sjukskrivningarna utreds

Kompletteringar till Försäkringskassan ett växande arbetsmiljöproblem