Teknikproblemen vid Nya Karolinska Solna har varit många, och efter uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg gällande patientsäkerhetsrisker genomförde myndigheten i januari i år en oanmäld inspektion.

IVO fann bland annat att lokalerna för barnakutsjukvården inte var anpassade för verksamheten, vilket gav problem med sekretessen vid diktering av journaler. Lokalernas utformning gjorde det också svårt för personalen att få en överblick över patienter som väntade på omhändertagande.

Vidare konstaterades flera teknikproblem med bland annat dörrar, larm, telefoni och telemetri vilket resulterade i patientsäkerhetsrisker. IVO anser att vårdgivaren inte har uppfyllt lagkraven på att de lokaler och utrustning som krävs för att kunna ge en god vård ska finnas.

IVO konstaterar vidare att det nätverk för hantering av avvikelser som tidigare fungerat på Karolinska universitetssjukhuset inte var anpassat för Nya Karolinska. Att flytta en stor verksamhet och samtidigt genomföra en omfattande organisationsförändring ställer enligt IVO höga krav på systematiskt kvalitetsarbete och samverkan.

IVO gör bedömningen att vårdgivaren inte har uppfyllt kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.

Nu kräver IVO att vårdgivaren ska redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med bristerna i lokalerna och bristerna gällande samverkan och avvikelsehantering.

Dessutom ska sjukhuset inkomma med en redogörelse för informationssäkerhetsorganisationen och processen för den årliga rapporteringen till ledningen avseende arbetet med informationssäkerhet.

Redovisningen ska vara IVO tillhanda senast den 14 september.

Läs också:

Äldre teknik ska säkra patientsäkerheten på NKS

IVO gör tillsyn på Nya Karolinska

Läkare kräver åtgärder mot teknikproblemen på NKS