Sofia Lindegren är läkare och ledamot i Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa. I hennes bidrag till antologin »12 vägar till global hälsa«  beskriver hon bland annat effekterna av den globala uppvärmningen som beräknas ge 250 000 fler dödsfall per år mellan 2013 och 2050 på grund av klimatrelaterade sjukdomar som beror på värmeböljor, torka, översvämningar och stormar. Varmare temperaturer och luftföroreningar på grund av torrare luft innebär en ökad belastning av hjärta och lungor, men kan också leda till sänkt arbetsförmåga vilket i sin tur kan påverka människors försörjningsförmåga.

Andra effekter av ett varmare klimat är att bakterier, virus och andra smittämnen ökar i värme och att nya sjukdomar kommer att spridas i Europa.

Förlust av mark och minskad tillgång till vatten kommer att leda till en minskad matproduktion med tre–fyra procent, enligt Sofia Lindegren. Detta kommer att leda till konflikter och ökade flyktingströmmar, men också till sämre kosthållning och undernäring. Enligt UNHCR beräknas upp emot en miljard människor vara klimatflyktingar år 2050 på grund av brist på mat, vatten och förlust av land.

Bland de klimatmål som FN:s medlemsländer kom överens om i Paris 2015 är nummer 13, om omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen, helt avgörande för att uppnå mål 3 om god hälsa för alla, skriver Sofia Lindegren.

Tolv inlägg om hälsa

»12 vägar till global hälsa« är en 41-sidig antologi från tankesmedjan Global utmaning som släpptes nyligen. Inläggen tar upp och diskuterar de utmaningar och lösningar som världen står inför.

Bland de tolv som medverkar finns även Anna Mia Ekström, Karolinska institutet, som skriver om hiv/aids, Stefan Lindegren, Lunds universitet och Svenska läkaresällskapet, som skriver om global hälsokompetens, och Tobias Alfvén, Karolinska institutet och Svenska läkaresällskapet, vars bidrag handlar om hälsoforskningens betydelse.