Enlig en 6:6a-anmälan som de båda skyddsombuden skickat till Arbetsmiljöverket slutade den sista fasta läkaren på avdelningen för två år sedan och efter det har stafettläkarna avlöst varandra. Den längsta tid man haft samma läkare är tre veckor. Sedan april har man nya läkare varje vecka. 

Att man inte har en stationär läkare leder enligt anmälan till att uppgjorda planer för patienterna ideligen bryts och att det inte blir någon kontinuitet i medicineringen när olika läkare byter ut läkemedel mot andra som de har mer erfarenhet av. Olika läkare har också olika tankar om behandling, vilket hotar patientsäkerheten. Att många stafettläkare inte har kännedom om landstingets journalsystem innebär också patientsäkerhetsrisker.

Skyddsombuden uppger att bristen på läkarkontinuitet har lett till att arbetsmiljön för personalen kraftigt försämrats och att personalen börjat tappa motivationen. Enligt skyddsombuden undrar personalen vad det är som gör att läkare som uppger att de trivs med arbetet, patientgruppen och personalen inte får eller vill komma tillbaka.

Verksamhetschefen för psykiatriska kliniken, Marie Proczkowska-Björklund, skriver i ett mejl till Läkartidningen att hyrläkare ökar risken för att lokala riktlinjer inte följs, vilket kan påverka patientsäkerheten, och leder till att ansvaret för kontinuitet faller tungt på övriga medarbetare.

Enligt henne arbetar man både kortsiktigt och långsiktigt med frågan. »Kortsiktigt arbetar vi för att till hösten ha en läkare som kontinuerligt är på plats, och då ser vi även över vårt arbetssätt för att det ska bli en rimligare arbetsbelastning för våra läkare på kliniken… Långsiktigt arbetar vi med utlandsrekryteringar, att öka antalet ST-läkare samt att förändra arbetssätten för en förbättrad arbetsmiljö både för läkare och övrig vårdpersonal på hela kliniken.«