Riksrevisionen presenterade i februari i år en rapport som på flera punkter riktade kritik mot statens styrning av vården.

Bland annat ansåg Riksrevisionen att regeringens sätt att involvera och ingå överenskommelser med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har gjort att intresseorganisationen fått en central roll i styrningen av vården, samtidigt som Socialstyrelsen fått en mer undanskymd roll.

Regeringen bör i första hand använda sina myndigheter för att för att förverkliga sin politik, ansåg Riksrevisionen.

– SKL är en medlemsorganisation som i första hand ska värna om kommunernas och landstingens intressen. Men regeringen har gett SKL en myndighetsliknande roll utan att ställa motsvarande krav på insyn, ansvar och objektivitet, sa Riksrevisionens granskningschef Robert Boije i samband med att slutrapporten presenterades.

Riksrevisionen menade också att staten borde utveckla sin kunskapsstyrning för att främja förbättringar och uppnå en mer jämlik vård, samt undersöka varför kunskapsstöd och föreskrifter inte alltid följs.

Mot bakgrund av detta rekommenderade Riksrevisionen att regeringen tydliggör Socialstyrelsens roll i förhållande till SKL, utvärderar samarbetet med SKL, reglerar insyn, förvaltning och ägande där SKL används samt redovisar till riksdagen i vilken omfattning medel tilldelas SKL.

I en skrivelse som överlämnats till riksdagen svarar regeringen på Riksrevisionens rapport.

Bland annat håller regeringen inte med om att Socialstyrelsen fått en undanskymd roll i regeringens styrning. Tvärtom anser regeringen att Socialstyrelsen i hög grad genomfört regeringens politik genom regleringsbrev och de regeringsuppdrag som myndigheten fått.

Vad gäller utvecklingen av kunskapsstyrningen håller regeringen med om att det funnits brister i hur väl kommuner och landsting följer de nationella kunskapsstöden, men vill samtidigt framhålla att flera åtgärder vidtagits på området. Ett exempel är den nyligen presenterade utredningen om hur ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i sjukvården kan uppnås.

Utredningen, som letts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets generaldirektör Sofia Wallström, föreslår bland annat mindre detaljstyrning från staten och tydligare krav på huvudmännen att ta ansvar för kunskapsstyrningen för att ny kunskap ska få genomslag i vården.

Ta del av regeringens skrivelse här.

Läs också:

Utredningsförslag: Skärp landstingens ansvar för kunskapsstyrningen

SKL:s och Socialstyrelsens roller behöver bli mer tydliga