I behandlingsrekommendationen som publiceras i dag, onsdag, konstaterar Läkemedelsverket att icke-malign långvarig eller återkommande smärta är vanligt hos barn och ungdomar.

Mellan 5 och 10 procent uppges ha kontinuerlig eller ofta återkommande smärta av hög intensitet. Och allra vanligast är det att ha ont i huvudet, magen eller musklerna.

Att multimodal behandling bör eftersträvas är alltså centralt i rekommendationen.

Och oavsett om orsaken till den långvariga smärtan är känd eller inte är det viktigt att bekräfta att smärtan är verklig – och att uppmuntra till strategier för att kunna fortsätta med fysiska och sociala aktiviteter, trots att smärtan finns där.

Läkemedelsbehandling bör övervägas vid nociceptiv eller neuropatisk smärta, enligt rekommendationen, som togs fram under ett expertmöte i höstas som en del av regeringsuppdraget att öka kunskapen om läkemedel för barn och deras användning.

Nociceptiv smärta behandlas i första hand med paracetamol eller NSAID, skriver Läkemedelsverket. Däremot finns det ytterst sällan indikation för att sätta in opioider och i de få fall där det är aktuellt bör det ske i samråd med smärtspecialist.

Läkemedelsverket publicerar också en ny behandlingsrekommendation för vuxna med långvarig smärta. Även där lyfts det multimodala omhändertagandet.

Några huvudbudskap när det gäller behandling med läkemedel för vuxna:

  •  Vid lindrig nociceptiv smärta prövas i första hand paracetamol eller NSAID. Vid måttlig smärta övervägs kodein, tramadol eller buprenorfinplåster. Vid svår smärta kan morfin eller andra opioider övervägas.
  • Vid perifer och central neuropatisk smärta rekommenderas i första hand gabapentinoider, tricykliska antidepressiva och SNRI. I andra hand finns en svag rekommendation för tramadol och i tredje hand en svag rekommendation för morfin eller oxikodon.
  • Innan behandling med opioider inleds ska risken för beroendeutveckling värderas och en vårdplan upprättas.