Stephan Stenmark, ordförande i Programråd Strama. Foto: Jan Lindmark 

Efter att de digitala vårdgivarna Kry och Min Doktor kritiserats av Region Jönköping för sin antibiotikaförskrivning har debatten gått varm kring vilka diagnoser som lämpar sig för digital handläggning. Nu har Programråd Strama bildat en arbetsgrupp för att ta fram kvalitetsindikatorer för vård på distans. Läkartidningen ringde upp Stephan Stenmark, ordförande i Programråd Strama, för att ställa några frågor:

Vilka ingår i arbetsgruppen?

– I gruppen ingår ett par distriktsläkare som arbetar med Strama lokalt, en Stramasamordnare och två apotekare. Vi har under våren inlett en dialog med de digitala aktörerna, som jag tror kommer att bli fler inom kort – både privata och offentligt drivna eftersom flera landsting och regioner planerar att starta egna digitala verksamheter.

Hur kommer gruppen att arbeta?

– Basen är de kvalitetsindikationer som finns för den vanliga primärvården och vi tittar på vilka som är lämpliga för digital verksamhet. Vi strävar efter god följsamhet till behandlingsriktlinjerna med god patientsäkerhet samt restriktiv antibiotikaförskrivning och har diskuterat frågan i olika former under hela våren, så arbetsgruppen börjar inte från noll. Vi har också haft ett möte med några digitala aktörer och inom de flesta områden finns det en samsyn om vilka behandlingar som är lämpliga att handlägga digitalt och vilken vård som inte ska bedrivas via en app.

– Kvalitetsindikatorerna ska sedan göras kända för alla digitala aktörer, landsting och regioner, så att vi vid uppföljningar lokalt och nationellt tittar på samma saker. Det kommer dock inte att bli helt lätt att jämföra med den vanliga vården, eftersom det troligen är en yngre population som söker vård digitalt och läkemedelsförskrivningen per tusen besök rimligen bör vara lägre eftersom besökarna på digitala vårdcentraler i grunden är yngre och friskare.

När blir kvalitetsindikatorerna färdiga?

– Vi vet att det finns en efterfrågan på detta, så vi vill bli klara så fort som möjligt efter sommaren.

Läs också:

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«

Min Doktor ger Jönköping skarp kritik

Vårdcentraler kopplade till nätläkarföretag ska visa åtgärdsplaner

Programråd Strama

Strama står för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens och bildades 1995. Programråd Strama är sedan 2015 en del av kunskapsstyrningen inom SKL, Sveriges Kommuner och landsting.