I rapporten Lancet commission on dementia prevention, intervention, and care lyfts bland annat möjligheten att förebygga demens genom att ta itu med ett antal potentiellt modifierbara riskfaktorer.

Bakom rapporten, som presenteras på Alzheimers Association International Conference 2017 som just nu pågår i London, står en stor internationell expertgrupp med koppling till tidskriften Lancet.

Enligt rapporten lever ungefär 47 miljoner av världens befolkning med demens i dag. En siffra som väntas stiga till 131 miljoner år 2050.

I rapporten uppskattar forskarna att man genom att rikta in sig på modifierbara riskfaktorer under livets gång skulle kunna förebygga 35 procent av alla fall globalt sett.

Bland de potentiellt modifierbara riskfaktorerna nämns högt blodtryck, fetma och hörselnedsättning i åldern 45–65 år samt rökning, depression, fysisk inaktivitet, diabetes och social isolering hos personer över 65.

Forskarna jämför det med att man genom att hitta ett sätt att ta itu med den största i dag kända genetiska riskfaktorn skulle kunna förebygga färre än vart tionde fall av demens.

Uppskattningarna har dock vissa begränsningar, påpekar forskarna bakom rapporten. De tar till exempel inte hänsyn till kost eller alkoholintag och i en del fall gick det inte att utgå från globala data, eftersom sådana saknades.