Från vänster: Göran Modin, Praktikertjänst, Johanna Hållén, förbundssekreterare i PRO, Anders Henriksson, förste vice ordförande (S) i SKL och Rikard Lövström, distriktsläkare och styrelseledamot i DLF. Foto: Ulf Jansson

»En primärvård utan hyrläkare, är det möjligt?« Bakgrunden till frågan är både önskemål från Distriktsläkarföreningen (DLF) om en utbyggd primärvård med bättre arbetsmiljö, och beslut från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) om ett projekt för att minska beroendet av hyrpersonal och sikta på ett hyrläkarstopp den 1 januari 2019.

Moderatorn Rikard Lövström, distriktsläkare och styrelseledamot i DLF, klargjorde tidigt under seminariet att DLF inte är motståndare till hyrläkare.

– Jag vill bara betona att vi inte vill lägga någon skugga över de som arbetar som hyrläkare, sade Rikard Lövström.

Det tog dock inte lång stund innan kritiska röster hördes från publiken. Representanter från bemanningsbranschen invände mot vad de menade var en felaktig bild av den verksamhet som de bedriver.

Men panelen stod fast vid att en minskning av antalet hyrläkare är ett måste, om primärvården ska börja fungera bättre för både patienter och personal.

Johanna Hållén, förbundssekreterare i pensionärsorganisationen PRO, berättade att hennes medlemmar nu möter inte bara hyrläkare utan även hyrsjuksköterskor och konstaterade att tidigare hade de åtminstone en distriktssköterska som kunde stå för kontinuitet.

– Det är alldeles för få av våra medlemmar som har en fast läkarkontakt, sade hon och satte upp just fast läkarkontakt som en framgångsfaktor för en bättre primärvård.

Anders Henriksson, förste vice ordförande (S) i SKL, konstaterade att landstingens kostnader för inhyrning av personal är väldigt höga.

– Jag tror att vi är uppe i 4,5 miljarder för sektorn som helhet, sade Anders Henriksson.

Han förespråkade ett samarbete mellan alla inblandade parter och konstaterade att många olika saker måste göras samtidigt. Anders Henriksson nämnde allt från påfyllning av ST-läkare till fortbildning, förbättringsarbete och öppenhet för smarta lösningar. Han hoppades därför att landstingen framåt i tiden till och med ska kunna återrekrytera läkare.

Göran Modin, affärsområdeschef för hälso- och sjukvård inom privata vårdbolaget Praktikertjänst, konstaterade att vårdgivare måste ta hjälp av hyrläkare ibland men att dagens omfattning är för stor. Han framhöll att en sak att arbeta med är att föra fram en mer positiv bild av primärvården än vad som ofta är i fallet i dag, i syfte att marknadsföra den.

Göran Modin konstaterade också att en egen undersökning visat att Praktikertjänst har lägre andel hyrläkare än andra vårdgivare i primärvården. Förklaringen till detta är enligt honom att i Praktikertjänst är den verksamhetsansvarige ofta en läkare och att denne har stor möjlighet att själv styra över sitt arbete.

– Det är huvudanledningen till att läkare söker sig till oss, sade Göran Modin.